تحقیق درباره الكترونيك۱۱۰

تحقیق درباره الكترونيك۱۱۰

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۲۲

 

انرژي الكتريكي چيست ؟

ميدانيم كه هر ماده از تعداد بسيار اتم تشكيل شده است كه هر اتم نيز از سه قسمت ۱-نوترون ۲- پروتن ۳-الكترون تشكليل شده است تعداد الكترونها با تعداد پروتنها در حالت عادي (خنثي) برابر است الكترون داراي بار منفي و پروتن داراي بار مثبت ميباشند كه الكترونها به دور(( پروتن و نوترون )) (هسته اتم) با سرعت بسيار زيادي ميچرخند در اثر اين چرخش نيروي گريز از مركزي بوجود مي آيد كه مقدار اين نيرو با مقدار نيروي جاذبه بين الكترونها و هسته برابر است پس اين برابري نيرو الكترونها را در حالت تعادل نگه ميدارد و نميگذارد كه از هسته دور شوند . يك سيم مسي هم داراي تعداد زيادي اتم و در نتيجه الكترون است هر گاه ما بتوانيم توسط يك نيرويي الكترونهاي در حال چرخش به دور هسته را از مدار خود خارج كنيم و در يك جهت معين به حركت در آوريم جريان الكتريكي برقرار ميشود. پس اين نكته را دريافتيم كه جريان برق چيزي جز حركت الكترونها نيست البته اين حركت بصورت انتقالي انجام ميشود يعني يك اتم تعدادي الكترون به اتم كناري خود ميدهد و اتم كناري نيز به همين ترتيب تعدادي الكترون به اتم بعدي ميدهد و بدين صورت جريان برقرار ميشود. پس هر گاه كه ميگوئيم جريان برق كم يا زياد است يعني تعداد الكترونهايي كه در مسير سيم در حال حركت هستند كم يا زياد است . نيروهايي كه باعث جدا شدن الكترون از هسته ميشوند: ۱- نيروي مغناطيسي خارجي هرگاه يك سيم را در يك ميدان مغناطيسي حركت دهيم نيروي اين ميدان باعث حركت الكترونهاي سيم ميشود . ۲- ضربه فرض كنيد يك اتوبوس كنار خيابان ايستاده و تمام مسافران آن محكم روي صندليها نشستند بعد يك اتومبيل ديگر با سرعت زياد به جلوي اين اتوبوس برخورد ميكند حال اتوبوس با سرعت به عقب پرتاب ميشود و مسافران كه در آنها اينرسي سكون ذخيره شده تمايل دارند كه به همان حالت سكون باقي بمانند در نتيجه اتوبوس به عقب رفته ولي مسافران در همان نقطه مكاني باقي ميمانند در نتيجه مسافران از صندليهاي خود جدا شده و از شيشه اتوبوس به بيرون پرتاب ميشوند پس اين نيروي ضربه بود كه مسافران را از اتوبوس جدا كرد به همين صورت نيز ضربه ميتواند الكترونها را از مدار خود خارج كند. نمونه اين توليد برق در فندكها. ۳- انرژي خورشيدي انرژي خورشيدي نيز داراي نيرويي است كه قادر است الكترونها را از مدار خود جدا كند. ۴-حرارت و … ميدانيم كه حرارت باعث ميشود كه جنبش ملكولي اجسام زياد شود در اثر اين جنبش تعداد زيادي ملكول به شدت با هم برخورد ميكنند كه همان نيروي ضربه را بوجود مي آوردند و باعث جدا شدن الكترون از اتم ميشوند . نكته : يك سيم مانند دالاني ميماند كه در يك دوره زماني مشخص تعداد معيني از افراد ميتوانند از آن عبور كنند يعني براي اينكه در دوره زماني مشخص مثلا در ۱ دقيقه افراد بيشتري بتوانند از اين دالان عبور كنند بايد سرعت حركت آنها بيشتر شود در نتيجه در اثر برخورد با هم و با ديواره دالان باعث ايجاد اصطكاك و گرما ميشوند براي سيم نيز چنين اتفاقي مي افتد يعني اگر بخواهيم تعداد الكترونهاي در حال حركت را افزايش دهيم (جريان را افزايش دهيم ) سرعت حركت الكترونها و نيز تعداد الكترونهايي كه همراه با هم از مقطع سيم عبور ميكنند افزايش مي يابد در نتيجه اصطكاك افزايش يافته و توليد گرما ميكند كه اگر جريان بيش از حد مجاز خود از سيم عبور كند گرماي توليد شده باعث ذوب شدن سيم ميشود (سيم ميسوزد). برداشت كلي از اين قسمت : حركت الكترونها در يك هادي (سيم) را جريان الكتريكي گويند . تا اينجا معني جريان را فهميديم اما در مورد ولتاژ چه بايد گفت ؟ آيا يك منبع كه ولتاژش بيشتر باشد برق بيشتري توليد ميكند يا منبعي كه جريانش بيشتر باشد ؟ هر گاه يك اتم الكترنهايش را از دست دهد بار منفي آن كم ميشود و اصطلاحاً ميگوئيم بار دار مثبت شده است ميدانيم كه بين بار مثبت و منفي نيروي جاذبه وجود دارد و نيروي جاذبه يك عدد الكترون با نيروي جاذبه يك عدد پروتن برابر است به همين جهت است كه در اتم هر پروتن براي خود يك الكترون اختيار ميكند تا اينكه بار الكتريكي اتم خنثي شود در حالت عادي تمام اتمهاي يك سيم از نظر بار الكتريكي خنثي هستند وقتي ما توسط نيروي خارجي الكترونهاي اتمهاي سيم را جدا ميكنيم و آنها را به يك سمت هدايت ميكنيم آن طرف سيم كه الكترونها به آنجا هدايت شده اند داراي زيادي الكترون است پس بارش منفي ميشود و طرف ديگر كه كمبود الكترون دارد بارش مثبت ميشود در نتيجه بين دوسر سيم يك اختلاف بوجود مي آيد اين اختلاف بصورت انرژي پتانسيل در دو سر سيم ذخيره ميشود تا زمانيكه راهي براي خنثي شدنش پيدا كند پس در اين حالت هيچ گونه جرياني در سيم و جود ندارد و فقط يك انرژي پتانسيل دو سر سيم ذخيره شده است كه به اين نيروي پتانسيل ولتاژ الكتريكي گوييم حال چنانچه نيروي خارجي را قطع كنيم الكترونها به سرعت به جاي قبلي خود برميگردند و در يك لحظه چريان برقرار ميشود پس متوجه شديم تا زمانيكه نيروي خارجي وجود دارد نميگذارد كه الكترونها از مسير همان سيم به جاي خود برگردند پس بايد راه ديگري پيدا كنند براي همين اگر توسط يك سيم ديگر كه ميدان خارجي آن را تحت تاثير خود قرار نداده باشد دو سر سيم قبلي را به هم وصل كنيم الكترونها راهي براي حركت به سمت مكان كمبود الكترون پيدا ميكنند در نتيجه جريان در سيم برقرار ميشود . پس نتيجه گرفتيم كه در يك مدار الكتريكي كار اصلي را جريان انجام ميدهد و ولتاژ فقط يك نيروي ذخيره شده است كه باعث به حركت در آوردن الكترونها ميشود . حال براي اينكه بهتر متوجه شويد كه ولتاژ چگونه باعث به حركت در آوردن الكترونها (برقراري جريان ) ميشود يك مثال ميزنيم . فرض كنيد دو ليوان داريم كه يكي پر و ديگري نصفه است ليوانها را در كنار هم قرار ميدهيم ميدانيم كه بين اين دوليوان اختلاف مقدار آب وجود دارد همانگونه كه بين دو سر سيم اختلاف مقدار الكترون وجود داشت اگر اين ليوانها چندين ساعت هم در كنار هم قرار بگيرند هيچ اتفاقي نمي افتد اما چنانچه توسط يك لوله ته دو ليوان را به هم وصل كنيم آب از طرف ليوان پر تر به سمت ليوان نصفه حركت ميكند تا زمانيكه سطح آب درون دو ليوان به يك اندازه شود . پس در اينجا اختلاف آب است كه باعث حركت ميشود و در آنجا اختلاف الكترون (اختلاف پتانسيل) كه اين اختلاف پتانسيل خود داراي مقدار است كه به آن مقدار ولتاژ ميگوئيم .

منبع :s-ta-p.persianblog.com

قانون بقاي بار الكتريكي

يك توپ را با ميله پلاستيكي و ديگر را ميله شيشه‌اي باردار كنيد سپس آنها را به هم بچسبانيد. گاهي دوبار ناپديد مي‌شوند و همديگر را از بين مي‌برند. براي بيان اين مساله مي‌توان از يك قانون رياضي مبني بر اينكه اگر حاصل جمع دو كميت صفر شود، يكي از آن دو مثبت و ديگري منفي است، استفاده نمود. طبق قرارداد به ميله پلاستيكي را بار منفي و ميله شيشه‌اي را بار مثبت نسبت داده‌اند. بيان ساده اي از قانون بقاي بار وقتي كه يك ميله پلاستيكي را با خز مالش مي‌دهيم، ميله بار منفي و خز بار مثبت پيدا مي‌كند. آزمايش را با دو جسم خنثي شروع مي‌كنيم، يعني مجموع بار آن دو برابر صفر است. بعد از مالش دادن ، يكي بار مثبت و ديگري بار منفي مي‌يابد كه باز هم بار كل برابر صفر مي‌شود. همچنين وقتي ميله‌اي بار مثبت بيابد، بار جسم پلاستيكي كه ميله شيشه‌اي را با آن مالش مي‌دهيم منفي مي‌شود. هيچ كس نمي تواند يكي از اين دو بار را خلق كند، بدون آنكه همزمان ديگري را نيز توليد كرده باشد در يك چنين فرايندي مقدار كل بار تغيير نمي‌كند. اين مطلب بيانگر قانون بقاي بار الكتريكي است. اين قانون همانند قوانين پايستگي جرم و انرژي ، اندازه حركت خطي ، اندازه حركت زاويه اي و … در فيزيك يك قانون بنيادي است. قانون بقاي بار الكتريكي در اتم همه اجسام داراي ذراتي با بار الكتريكي مثبت و منفي هستند. اين ذرات هماناتمهايي هستند كه جهان مادي را مي‌سازند. ابعاد اين اتمها از مرتبه آنگستروم است. چندين ميليون از اين اتمها ، در كنار هم ، چيزي در حدود يك نقطه نمايان مي‌شوند. هر اتم از لحاظ بار الكتريكي خنثي است، زيرا به تعداد مساوي بار مثبت و منفي دارد. بار مثبت اتم و تقريبا تمامي جرم آن ، در مركز آن ، يعني در هسته متمركز شده است. ابعاد هسته ده هزار برابر كوچكتر از ابعاد كل اتم است. هسته يك خوشه محكم به هم چسبيده متشكل از دو نوع ذره پروتونها و نوترونهاست. تراكم جرم در اين ذرات غير قابل تصور است. يك تفاوت مهم بين پروتونها و نوترونها اين است كه پروتونها داراي بار الكتريكي مثبت بوده ولي نوترونها از نظر بار الكتريكي خنثي هستند. تعداد پروتونها هسته ، عنصر شيميايي را كه هسته به آن تعلق دارد، مشخص مي‌كند، با اين حال قسمت اعظم فضاي اتم خالي است، در ناحيه اطراف هسته تعدادي ذره با بار الكتريكي منفي به نام الكترون وجود دارد. جرم الكترون كم است، اما بار آن منفي و مقدارش برابر مقدار بار روي پروتون است. از اينرو در يك اتم خنثي تعداد الكترونها در فضاي اطراف هسته درست برابر تعداد پروتونها در داخل هسته است. الكترونها توسط نيروي جاذبه الكتريكي در نزديكي هسته به آن مقيد مي‌شوند. مبادله بار و قانون بقاي بار الكتريكي گاهي يك تماس ساده ميان اجسام ممكن است باعث شود كه تعدادي الكترون از يك جسم به جسم ديگر منتقل شود. وقتي ميله پلاستيكي با خز مالش داده مي‌شود، برخي الكترونها از خز به ميله پلاستيكي منتقل مي‌شوند. ممكن است تعداد الكترونهايي كه به ميله پلاستيكي منتقل مي‌شوند، در حدود ( ۹ ^ ۱۰ ) باشد كه ظاهرا زياد است. تعداد كل الكترونهاي موجود در ميله پلاستيكي در حدود ۲۴ ^ ۱۰ است. در فلزات بستگي الكترونها به هسته ضعيف است و الكترونها مي‌توانند آزادانه در داخل ماده حركت كنند. چون بار به راحتي در داخل ميله فلزي به هم وصل نماييم، هر دو كره خنثي مي‌شوند. ماده اي كه بار الكتريكي را از خود عبور مي‌دهد رسانا ناميده مي‌شود. در جامدات ، فقط الكترونها مي‌توانند حركت كنند. اما محلول الكتروليت ، آب شور يا گاز داخل لامپ فلوئورسانس رساناهاي بسيار خوبي هستند. زيرا حاملين بار مثبت و منفي هردو تحت تاثير نيروي الكتريكي مي‌توانند آزادانه حركت كنند. در تمام فرايندهاي مبادله بار و انتقالات اخير قانون بقاي بار الكتركي به دقت ملاحظه مي‌شود. به عبارتي نحوه مبادله بار به توسط قانون بقاي بار صورت مي‌گيرد. در واكنشهاي شيميايي اين قانون همانند قانون بقاي جرم ظاهر مي شود و واكنش را از نظر الكتريكي مجاز مي داند كه در طرفين واكنش مجموع بارهاي الكتريكي برابر باشند.

ابررسانايي چيست ؟

از كشف ابررسانايي در سال ۱۹۱۱ ميلادي تا سال ۱۹۸۶ ، باور عموم بر آن بود كه ابررسانايي فقط مي تواند در فلزاتي در دماهاي بسيار پايين وجود داشته باشد، كه فقط در دماهاي حداكثر ۲۵ درجه بالاي صفر مطلق اتفاق مي افتاد. با كشف ابررسانايي در دماهاي بالاتر در سال ۱۹۸۶ ، در موادي كه تقريبا ضد فرو مغناطيسي بودند، و در هواپيماهاي شامل a nearly square array of اتم هاي مس و اكسيژن، فصل جديدي در علم فيزيك باز كرد. حقيقتا، درك ظاهر شدن ابررسانايي در دماهاي بالا (حداكثر دماي ۱۶۰ كلوين) يك مساله ي بزرگ براي بحث كردن مي باشد. تا آن جا كه امروزه بيش از ده هزار محقق روي اين موضوع تحقيق و بررسي انجام مي دهند. پس از مقدمه اي بر مفاهيم پايه ي فلزات معمولي و مرسوم، دماي پايين، و ابررسانايي، مروري بر نتايج مشاهدات انجام شده در دهه ي گذشته خواهم داشت ، كه نشان مي دهند ابررساناهاي دماي بالا فلزات عجيبي با خواص غيرعادي بسيار بالاي ابررسانايي مي باشند. سپس، پيشرفت هاي نظري اخيري را شرح خواهم داد كه طبيعت چنين فلزات عجيب را آشكار مي سازد، و به شدت اين پيشنهاد را كه “تعامل مغناطيسي بين تحريكات ذره ي quasi مسطح است كه رفتار حالت عادي آن ها را به هم مي زند و باعث روي دادن حالت ابررسانايي در دماهاي بالا مي شود” پشتيباني و تاييد مي كنند. مقدمه : در سال ۱۹۱۱ ، H. Kamerlingh-Onnes هنگام كار كردن در آزمايشگاه دماي پايين خود كشف كرد كه در دماي چند درجه بالاي صفر مطلق، جريان الكتريسيته مي تواند بدون هيچ اتلاف اختلاف پتانسيل در فلز جيوه جريان پيدا كند. او اين واقعه ي منحصر به فرد را “ابررسانايي” (Superconductivity) ناميد. هيچ نظريه اي براي توضيح اين رخداد در طول پنجاه و شش سال بعد از كشف ارائه نگرديد. تا وقتي كه در ۱۹۵۷ ، در دانشگاه الينويس ، سه فيزيكدان : John Bardeen ، Leon Cooper ، و Robert Schrieffer نظريه ي ميكروسكوپي خود ارائه كردن كه بعدا با نام تئوري BCS (حروف ابتدايي نام محققان ) شناخته شد. سومين رخداد مهم در تاريخ ابررسانايي در سال ۱۹۸۶ اتفاق افتاد، وقتي كه George Bednorz و Alex Mueller ، در حال كار كردن در آزمايشگاه IBM نزديك شهر زوريخ سوئيس، يك كشف مهم ديگر كردند : ابررسانايي در دماهاي بالاتر از دماهايي كه قبلا براي ابررسانايي شناخته شده بودند در فلزاتي كاملا متفاوت از آنچه قبلا فلز ابررسانا شناخته مي شود. اين كشف باعث ايجاد زمينه ي جديد ي در علم فيزيك شد : مطالعه ابررسانايي دماي بالا، يا . در اين مقاله، كه براي غير متخصص ها تنظيم گشته است، اين را كه ما چقدر در فهم دماي بالا پيشرفت كرده ايم را توضيح خواهم داد و درباره چشم انداز هاي آينده ي توسعه ي يك نظريه ي ميكروسكوپي بحث خواهم كرد. من با مروري بر برخي مفاهيم پايه ي نظريه ي فلزات شروع مي كنم؛ برخي اقدامات كه منجر به ارائه ي نظريه BCS گشت را توضيح مي دهم؛ و كمي در باره ي تئوري BCS بحث خواهم كرد و آن را توضيح خواهم داد. سپس مختصرا در باره ي پيشرفت هايي كه به فهم ما از ابررسانايي و ابرسيالي، در جهان ارائه شده است، بحث خواهم كرد، پيشرفت هايي كه بوسيله الهام از تئوري BCS بدست آمده اند. كه شامل كشف رده هاي زيادي از مواد ابرسيال مي باشد، از هليوم ۳ مايع كه چند ميلي درجه بالاتر از صفر مطلق به حالت ابرسيالي در مي آيد تا ماده ي نوترون موجود در پوسته ي سياره ي نوترون، كه در چند ميليون درجه به حالت ابرسيالي در مي آيد. سپس درباره ي تاثيرات كشف مواد ابررساناي دماي بالا بحث خواهم كرد ، و برخي نتايج تجربي كليدي را جمع بندي خواهم كرد. سپس يك مدل براي ابررسانايي دماي بالا ارائه خواهم داد ، نزديك به نظريه ي ضد فرومغناطيسي مايع فرمي ، كه به نظر داراي توانايي ارائه ي مقدار زيادي از خواص غيرعادي حالت معمولي مواد ابررساناي سطح بالا مي باشد. من با يك توضيح تجربي براي خواص جالب توجه حالت عادي ابررساناهاي پيش بيني شده و در دست بررسي جمع بندي و نتيجه گيري مي كنم، كه يك رده جالب از مواد را معرفي مي كند : مواد قابل تطبيق پيچيده . كه در آن بازخورد غيرخطي طبيعي، چه مثبت و چه منفي، نقشي حياتي در تعيين رفتار سيستم باز ي مي كنند. ابررساناهاي مرسوم : از كشف تا درك … در سخنراني نوبل خود در سال ۱۹۱۳ ، Kammerlingh-Onnes گزارش داد كه “جيوه در ۴٫۲ درجه كلوين به حالت جديدي وارد مي شود، حالتي كه با توجه به خواص الكتريكي آن، مي تواند ابررسانايي نام بگيرد. او گزارش داد كه اين حالت مي تواند به وسيله ي اعمال ميدان مغناطيسي به اندازه ي كافي بزرگي از بين برود. در حالي كه يك جريان القاء شده در يك حلقه بسته ابررسانا به مدت زمان فوق العاده زيادي باقي مي ماند و از بين نمي رود. او اين رخداد را به طور عملي با آغاز يك جريان ابررسانايي در يك سيم پيچ در آزمايشگاه ليدن، و سپس حمل سيم پيچ همراه با سرد كننده اي كه آن را سرد نگه مي داشت به دانشگاه كمبريج به عموم نشان داد. اين موضوع كه ابررسانايي مساله اي به اين مشكلي ارائه كرد كه ۴۶ سال طول كشيد تا حل شود، خيلي شگفت آور مي باشد. دليل اول اين مي تواند باشد كه جامعه ي فيزيك تا حدود بيست سال مباني علمي لازم براي ارائه ي راه حل براي اين مسئله را نداشت : تئوري كوانتوم فلزات معمولي. دوم اينكه، تا سال ۱۹۳۴ هيچ آزمايش اساسي در اين زمينه انجام نشد. سوم اينكه، وقتي مباني عملي لازم بدست آمد، به زودي واضح شد انرژي مشخصه وابسته به تشكيل ابررسانايي بسيار كوچك مي باشد، حدود يك ميليونيم انرژي الكترونيكي مشخصه ي حالت عادي. بنابراين، نظريه پردازان توجه شان را به توسعه ي يك تفسير رويدادي از جريان ابررسانايي جلب كردند. اين مسير را Fritz London رهبري مي كرد. كسي كه در سال ۱۹۵۳ به نكته ي زير اشاره كرد :‌ “ابررسانايي يك پديده كوانتومي در مقياس ماكروسكوپي مي باشد … با جداسازي حالت حداقل انرژي از حالات تحريك شده بوسيله ي وقفه هاي زماني.” و اينكه “diamagntesim يك مشخصه بنيادي مي باشد.” اجازه بدهيد كمي درباره ي مباني علمي كوانتومي بحث كنيم. الكترون ها در فلز در پتانسيل متناوب توليد شده از نوسان يون ها حول وضعيتشان حركت مي كنند. حركت يون ها را مي توان بوسيله ي مد هاي جمعي كوانتيزه شده ي آنها، فونون ها، توجيه كرد. سپس در طي توسعه ي نظريه ي كوانتوم، نظريه ي پاولي اصل انفجار وجود دارد ، كه معناي آن بيانگر مفهوم آن است و آن اينكه – الكترونها به صورت اسپين نيمه كامل ذاتي (half integral intrinsic spin) قرار مي گيرند، و در نتيجه هيچ الكتروني نمي تواند طوري قرار بگيرد كه عدد كوانتوم آنها با هم يكي باشد. ذراتي كه به صورت اسپين نيمه كامل ذاتي قرار مي گيرند با نام فرميون ها (fermions) شناخته مي شوند، به خاطر گراميداشت كار

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

تحقیق درباره اسيلوسکوپ ۱۲ ص

تحقیق درباره اسيلوسکوپ ۱۲ ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۱۳

 

اسيلوسکوپ

مقدمه

اسيلوسکوپ در حقيقت رسامهاي بسيار سريع هستند که سيگنال ورودي را در برابر زمان يا در برابر سيگنال ديگر نمايش مي‌‌دهند. قلم اين رسام يک لکه نوراني است که در اثر برخورد يک باريکه الکترون به پرده‌اي فلوئورسان بوجود مي‌آيد.

به علت لختي بسيار کم باريکه الکترون مي‌‌توان اين باريکه را براي دنبال کردن تغييرات لحظه‌اي (ولتاژهايي که بسيار سريع تغيير مي‌کنند، يا فرکانس‌هاي بسيار بالا) بکار برد. اسيلوسکوپ بر اساس ولتاژ کار مي‌‌کند. البته به کمک مبدلها (ترانزيستورها) مي‌‌توان جريان الکتريکي و کميتهاي ديگر فيزيکي و مکانيکي را به ولتاژ تبديل کرد.

 

قسمتهاي مختلف اسيلوسکوپ

لامپ پرتو کاتدي

اسيلوسکوپ از يک لامپ پرتو کاتدي که قلب دستگاه است و تعدادي مدار براي کار کردن لامپ پرتو کاتدي تشکيل شده است. قسمتهاي مختلف لامپ پرتو کاتدي عبارتند از:

تفنگ الکتروني :

تفنگ الکتروني باريکه متمرکزي از الکترونها را بوجود مي‌‌آورد که شتاب زيادي کسب کرده‌اند. اين باريکه الکترون با انرژي کافي به صفحه فلوئورسان برخورد مي‌کند و بر روي آن يک لکه نوراني توليد مي‌‌کند. تفنگ الکتروني از رشته گرمکن ، کاتد ، شبکه آند پيش شتاب دهنده ، آند کانوني کننده و آند شتاب دهنده تشکيل شده است.

الکترونها از کاتدي که بطور غير مستقيم گرم مي‌شود، گسيل مي‌‌شوند. اين الکترونها از روزنه کوچکي در شبکه کنترل مي‌‌گردند. شبکه کنترل معمولا يک استوانه هم محور با لامپ است و داراي سوراخي است که در مرکز آن قرار دارد. الکترونهاي گسيل شده از کاتد که از روزنه مي‌‌گذرند (به دليل پتانسيل مثبت زيادي که به آندهاي پيش شتاب دهنده و شتاب دهنده اعمال مي‌‌شود)، شتاب مي‌‌گيرند. باريکه الکتروني را آند کانوني کننده ، کانوني مي‌‌کند.

صفحات انحراف دهنده :

صفحات انحراف دهنده شامل دو دسته صفحه است. صفحات انحراف قائم که بطور افقي نسب مي‌شوند و يک ميدان الکتريکي در صفحه قائم ايجاد مي‌‌کنند و صفحات y ناميده مي‌‌شوند. صفحات انحراف افقي بطور قائم نصب مي‌شوند و انحراف افقي ايجاد مي‌‌کنند و صفحات x ناميده مي‌‌شوند. فاصله صفحات به اندازه کافي زياد است که باريکه بتواند بدون برخورد با آنها عبور کند.

صفحه فلوئورسان :

جنس اين پرده که در داخل لامپ پرتو کاتدي قرار دارد، از جنس فسفر است. اين ماده داراي اين خاصيت است که انرژي جنبشي الکترونهاي برخورد کننده را جذب مي‌‌کند و آنها را به صورت يک لکه نوراني ظاهر مي‌سازد. قسمتهاي ديگر لامپ پرتو کاتدي شامل پوشش شيشه‌اي ، پايه که از طريق آن اتصالات برقرار مي‌‌شود، است.

مولد مبناي زمان

اسيلوسکوپها بيشتر براي اندازه گيري و نمايش کميات وابسته به زمان بکار مي‌‌روند. براي اين کار لازم است که لکه نوراني لامپ روي پرده با سرعت ثابت از چپ به راست حرکت کند. بدين منظور يک ولتاژ مثبت به صفحات انحراف افقي اعمال مي‌‌شود. مداري که اين ولتاژ مثبت را توليد مي‌‌کند، مولد مبناي زمان يا مولد رويش ناميده مي‌‌شود.

مدارهاي اصلي اسيلوسکوپ

سيستم انحراف قائم

چون سيگنالها براي ايجاد انحراف قابل اندازه گيري بر روي صفحه لامپ به اندازه کافي قوي نيستند، لذا معمولا تقويت قائم لازم است. هنگام اندازه گيري سيگنالهاي با ولتاژ بالا بايد آنها را تضعيف کرد تا در محدوده تقويت کننده‌هاي قائم قرار گيرند. خروجي تقويت کننده قائم ، از طريق انتخاب همزماني در وضعيت داخلي، به تقويت کننده همزمان نيز اعمال مي‌‌شود.

سيستم انحراف افقي

صفحات انحراف افقي را ولتاژ رويش که مولد مبناي زمان توليد مي‌‌کند، تغذيه مي‌کند. اين سيگنال از طريق يک تقويت کننده اعمال مي‌‌شود، ولي اگر دامنه سيگنالها به اندازه کافي باشد، مي‌‌توان آن را مستقيما اعمال کرد. هنگامي ‌که به سيستم انحراف افقي ، سيگنال خارجي اعمال مي‌‌شود، باز هم از طرق تقويت کننده افقي و کليد انتخاب رويش در وضعيت خارجي اعمال خواهد شد. اگر کليد انتخاب رويش در وضعيت داخلي باشد، تقويت کننده افقي ، سيگنال ورودي خود را از مولد رويش دندانه‌داري که با تقويت کننده همزمان راه اندازي مي‌‌شود، مي‌‌گيرد.

همزماني

هر نوع رويشي که بکار مي‌‌رود، بايد با سيگنال مورد بررسي همزمان باشد. تا يک تصوير بي حرکت بوجود آيد. براي اين کار بايد فرکانس سيگنال مبناي زمان مقسوم عليه‌اي از فرکانس سيگنال مورد بررسي باشد.

مواد محو کننده

در طي زمان رويش ، ولتاژ دندانه‌دار رويش اعمال شده به صفحات x ، لکه نوراني را بر يک خط افقي از چپ به راست روي صفحه لامپ حرکت مي‌دهد. اگر سرعت حرکت کم باشد، يک لکه ديده مي‌‌شود و اگر سرعت زياد باشد، لکه

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

تحقیق درباره استفاده از تقريب پوتيه براي تخمين راكتانس پراكندگي ژنراتورها ۲۰ ص

تحقیق درباره استفاده از تقريب پوتيه براي تخمين راكتانس پراكندگي ژنراتورها ۲۰ ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۲۰

 

استفاده از تقريب پوتيه براي تخمين راكتانس پراكندگي ژنراتورهاواژه‌هاي كليدي: راكتانس پراكندگي – راكتانس پوتيه- منحني مدار باز- منحني ضريب قدرت صفرراكتانس پراكندگي آرميچر در ژنراتورهاي سنكرون نماينده بخشي از شار ماشين است كه تحريك را در بر نمي‌گيرد و مسير شار آن عمدتاً از فاصله هوايي بسته مي‌شود. براي به دست آوردن پارامترهاي مدار معادل و انجام مطالعات مختلف اعم از بررسي اشباع، ديناميك و غيره در ژنراتور سنكرون، در اولين قدم به اطلاعات مربوط به راكتانس پراكندگي نياز خواهيم داشت. به طور معمول اين راكتانس توسط سازنده ارايه مي‌شود. با اين وجود در بسياري از واحدهاي نيروگاهي قديمي در شبكه برق ايران، اين راكتانس به صورت مشخص توسط سازنده ارايه نشده است.در اين مقاله سعي شده است با استفاده از تكنيك تخمين پوتيه در بالاترين نقطه‌اي در ناحيه اشباع ماشين كه امكان استخراج راكتانس پوتيه موجود باشد،‌مقداري تقريبي براي راكتانس پراكندگي ماشين محاسبه شود. اين روش براي دو گروه ژنراتور انجام شده است كه در گروه اول راكتانس مورد نظر توسط سازنده داده شده است ودر گروه دوم اطلاعاتي از راكتانس مورد نظر در دست نيست. در نهايت ميزان خطا و مقادير راكتانس به دست آمده در واحدهاي مختلف ارايه شده است.

تخمين پارامترهاي مدار معادل ماشين سنكرون از تست‌هاي SSFR و ارايه يك مدار معادل كاهش درجه يافته با استفاده از Vector Fittingواژه‌هاي كليدي: شناسايي مدار معادل،( Vector Fitting VF) ، ماشين‌ سنكرونشناسايي و تخمين دقيق پارامترهاي مدار معادل ماشين سنكرون براي بسياري از مطالعات مهم شبكه نظير مطالعات پايداري و گذرا ضرورت دارد. در اين ميان استفاده از روشهاي تست پاسخ فركانسي در حالت سكون ماشين كه به SSFR موسوم است، به صورت روشي موثر و پذيرفته شده در قالب استانداردهاي IEEE115 تدوين يافته و در اين رابطه شناسايي پارامترهاي مدار معادل از روي نتايج تستهاي مذكور تلاشهاي تحقيقاتي بسياري را مصروف خود كرده است. در اين مقاله براي اولين بار روش Vector Fitting (VF) براي تخمين و استخراج پارامترهاي مدار معادل محورهاي qd پيشنهاد شده است. مثالهاي ارايه شده در مقاله نشان مي‌دهند كه با استفاده از VF ضمن آنكه مي‌توان به مدار معادلي دست يافت كه قادر است پاسخهاي فركانسي منتجه از تستهاي SSFR را با دقت بسيار بالا تخمين زند، مي‌توان به يك مدار معادل كاهش درجه يافته با دقت قابل قبول نيز دست يافت.

آناليز و مدلسازي ماشين القايي در خطاي روتوري با استفاده از جريان ميله‌هاواژه‌هاي كليدي: ماشينهاي القايي- مدلسازي جريان شاخه‌ها- شكست ميله- شبيه‌سازيماشين‌هاي الكتريكي القايي به صورت گسترده در صنعت، تجارت و مصارف خانوادگي استفاده مي‌شوند. معمولاً ماشينهاي القايي در شرايط سخت بهره‌برداري مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين امر باعث آسيب ديدن روتور در درازمدت مي‌شود و در نهايت به شكست ميله‌هاي روتور منجر مي‌شود. در اين مقاله شكست ميله‌هاي روتور كه يكي از شايع‌ترين خطاهاي داخلي ماشين القايي است، معرفي مي‌شود. اخيراً براي مدلسازي و تحليل ماشين‌هاي الكتريكي در شرايط خطاي مذكور از مدل ولتاژ مبني بر جريان مش و يا روشهاي اندازه‌گيري آزمايشگاهي استفاده مي‌شود كه روشهاي فوق بسيار پيچيده و يا گران قيمت هستند. در اين مقاله مدلي بر مبناي جريان شاخه‌هاي روتور ارايه شده و ماشين القايي سه فازه براي مطالعه تحت شرايط سالم و شكست يك ميله مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. نتايج شبيه‌سازي نشان دهنده نوسان قابل توجه در جريانهاي سه فازه استاتور و نوسان كوچكي در منحني گشتاور و سرعت روتور است. نوسانات موجود در منحني گشتاور و سرعت روتور تحت شرايط كاركرد مانا موثرتر از حالت راه‌اندازي ظاهر مي‌شود.

بررسي تاثير تغيير پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون بر رفتار حالت گذراي اتصال كوتاه آنواژه‌هاي كليدي: ژنراتور سنكرون- اتصال كوتاه و حالات گذراهدف از اين مقاله، بررسي تاثير تغييرات پارامترهاي الكتريكي و مكانيكي ژنراتور سنكرون بر روي جريان اتصال كوتاه سه فاز و بدست آوردن خواص ژنراتور اتصال كوتاه است. اين پارامترها شامل مقاومت‌هاي الكتريكي تحريك روتور، سيم‌پيچي استاتور، دمپرها و راكتانسهاي و اندوكتانسهاي نشتي‌ مربوطه، ولتاژ تحريك و لختي مجموعه رتور سنكرون اتصال كوتاه است. تحليل صورت گرفته شامل بررسي دامنه جريان اتصال كوتاه و رفتار گذراي ژنراتور است. در اين بررسي از مدل d-q ژنراتور براي شبيه‌سازي استفاده مي‌شود. براي اين تحليل يك ژنراتور MVA2، V400 در نظر گرفته شده است.

بهبود عملكرد مولد ديسكي آهنرباي دائم شار محوري، با اصلاح ساختار قبليواژه‌هاي كليدي: مولد ديسكي،‌شار محوري- آهنربا- دندانه روتور- طراحي- هسته استاتوردر اين مقاله، ساختار جديد مولد ديسكي آهنرباي دائم شار محوري، ارايه شده توسط مولفين، به منظور دستيابي به عملكرد بهتر اصلاح مي‌شود. اين مولد جديد دو روتور، ديسكي در بيرون و يك استاتور بدون هسته در وسط دارد. آهنرباها در درون ديسك‌هاي روتور قرار گرفته‌اند و جهت آنها دايروي و يكسو است. براي دستيابي به مشخصات عملكردي بهتر، در شكل مسطح آهن ديسك روتور كه مابين يك آهنربا ويك شيار قرار دارد، دندانه‌اي به صورت شبه سينوسي ايجاد مي‌شود. نشان داده خواهد شد كه اين تغيير باعث افزايش توان خروجي مولد، كاهش تلفات جريان گردابي و افزايش بازدهي ماشين مي‌شود.

مدلسازي تحليلي ماشين ديسكي شار- محوري آهن‌رباي دائم و طراحي بهينه آنواژه‌هاي كليدي: ماشين ديسكي شار- محوري، مدلسازي تحليلي، اجزا محدود، بهينه‌سازي، طراحي، الگوريتم ژنتيكدر اين مقاله يك روش تحليلي براي مدلسازي ماشين ديسكي شار- محوري آهن‌رباي دائم ارايه شده است. اساس كار مدلسازي در اينجا بر پايه محاسبه پتانسيل مغناطيسي برداري و عددي است. همچنين در مدلسازي از بردار مغناطيس شوندگي براي توصيف آهن‌رباي دائم و جريان سطحي در دو بعد براي توصيف جريان سيم‌پيچي آرميچر استفاده شده است. براي سادگي مفروضاتي چون هسته آهني ايده‌آل و بردار مغناطيس شوندگي ثابت منظور شده‌اند. از نكات مهمي كه در اين مدلسازي ديده شده‌اند، و در اكثر مطالعات پيش از اين در نظر گرفته نشده بودند، اثر واكنش آرميچر و اثر هماهنگهاست. همانگونه كه نشان داده خواهد شد واكنش آرميچر اثر عرضي بر روي چگالي شار مغناطيسي در شكاف هوايي دارد و هماهنگ‌ها نيز اثر قابل توجهي بربازدهي كل ماشين خواهند داشت. در اين پژوهش ميدان مغناطيسي بدست آمده از روش تحليلي با نتايج بدست آمده از روش اجزا محدود مقايسه مي‌شود. مقايسه نتايج اختلاف حداكثر ۴ درصدي را نشان مي‌دهد كه خود تاييدي بر دقت مدل است. در پايان با استفاده از مدل بدست آمده طراحي بهينه‌اي بر اساس توابع هدف مناسب و با كمك روش الگوريتم ژنتيك،‌ كه روشي كارآ در بحث بهينه‌سازي ماشينهاي الكتريكي است، انجام خواهد شد.

بهبود كنترل كننده بار- فركانس غير متمركز در سيستم هاي دو ناحيه اي به روش جديد بااستفاده از الگوريتم ژنتيك

واژه هاي كليدي كنترل بار فركانس غير متمركز، سيستم قدرت دو ناحيه اي، الگوريتم ژنتيك در اين مقاله سعي شده است با بهبود كنترل كننده بار –  فركانس و پياده سازي يك روش جديد مقدار انحراف فركانس در حين حالت ديناميكي كاهش يابد. روش جديد بكار گرفته شده مبتني بر حداقل سازي مجموع مربعات زمان نشست و اوج پاسخ پله انحراف فركانس به ازاي تغييرات بار با استفاده از الگوريتم ژنتيك مي باشد. كنترل كننده مذكور براي يك سيستم قدرت دو ناحيه اي غير متمركز طراحي شده است. شبيه سازي هاي انجام گرفته بر روي سيستم قدرت دو ناحيه اي نشان دهنده بهبود پارامترهاي سيستم همچون زمان نشست و اوج پاسخ پله مي باشد.

كنترل برداري موتور القايي بدون سنسور مبتني بر تخمين گر جديد سرعت فازي تطبيقي

واژه هاي كليدي: موتور القايي، فيلتر ديجيتال تطبيقي، كنترل برداري با جهت يابي شار رتور، ميانگين وزني،تخمين گر سرعتامروزه با توجه به كاربرد و اهميت فراوان سيستم هاي درايو بدون سنسور، طراحي سيستم هاي هوشمند و دقيق در اين زمينه مورد بحث و تحقيق بسياري از محققان است. در اين مقاله از يك فيلتر ديجيتال تطبيقي فازي استفاده شده كه اين فيلتر مولفة توليد كنندة گشتاور جريان استاتور را مورد آناليز قرار مي‌دهد و تخمين سرعت به روش حلقه باز را بهبود مي بخشد . در اين روش ، سرعتهاي محاسبه شده با روش حالت دائم و حلقه باز بهبود يافته با توجه به شرايط كاري موتور وزن دهي مي‌شود و سپس با كمك روش ميانگين گير وزني فازي ، از دو مقدار تخميني ميانگين گرفته مي‌شود و مقدار نهايي سرعت به صورت بهينه تخمين زده مي شود . در اين طرح از دو سيستم فازي به طور همزمان براي تخمين سرعت بهره گرفته مي شود .مراحل طراحي و شبيه سازي تخمين گر سرعت بر روي يك سيستم كنترل برداري با جهت يابي شار رتور در محيط SIMULINK/MATLAB مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

تحقیق درباره اساس موتورهاي القايي AC 37 ص

تحقیق درباره اساس موتورهاي القايي AC 37 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۳۷

 

اساس موتورهاي القايي AC

 

مقدمه:

موتورهاي القايي AC عمومي ترين موتورهايي هستند كه در سامانه هاي كنترل حركت صنعتي و همچنين خانگي استفاده مي شوند.طراحي ساده و مستحكم , قيمت ارزان , هزينه نگه داري پايين و اتصال آسان و كامل به يك منبع نيروي AC امتيازات اصلي موتورهاي القايي AC هستند.انواع متنوعي از موتورهاي القايي AC در بازار موجود است.موتورهاي مختلف براي كارهاي مختلفي مناسب اند.با اينكه طراحي موتورهاي القايي AC آسانتر از موتورهاي DC است , ولي كنترل سرعت و گشتاور در انواع مختلف موتورهاي القايي AC نيازمند دركي عميقتر در طراحي و مشخصات در اين نوع موتورهاست.

اين نكته در اساس انواع مختلف , مشخصات آنها , انتخاب شرايط براي كاربريهاي مختلف و روشهاي كنترل مركزي يك موتورهاي القايي AC را مورد بحث قرار مي دهد.

اصل ساخت اوليه و كاربري

مانند بيشتر موتورها , يك موتورهاي القايي AC يك قسمت ثابت بيروني به نام استاتور و يك روتور كه در درون آن مي چرخد دارند , كه ميان آندو يك فاصله دقيق كارشناسي شده وجود دارد.به طور مجازي همه موتورهاي الكتريكي از ميدان مغناطيسي دوار براي گرداندن روتورشان استفاده مي كنند.يك موتور سه فاز القايي AC تنها نوعي است كه در آن ميدان مغناطيسي دوار به طور طبيعي بوسيله استاتور به خاطر طبيعت تغذيه گر آن توليد مي شود.در حالي كه موتورهاي DC به وسيله اي الكتريكي يا مكانيكي براي توليد اين ميدان دوار نياز دارند.يك موتور القايي AC تك فاز نيازمند يك وسيله الكتريكي خارجي براي توليد اين ميدان مغناطيسي چرخشي است.

در درون هر موتور دو سري آهنرباي مغناطيسي تعبيه شده است.در يك موتور القايي AC يك سري از مغناطيس شونده ها به خاطراينكه تغذيه AC به پيچه هاي استاتور متصل است در استاتور تعبيه شده اند.بخاطر طبيعت متناوب تغذيه ولتاژ AC بر اساس قانون لنز نيرويي الكترومغناطيسي به روتور وارد مي شود (درست شبيه ولتاژي كه در ثانويه ترانسفورماتور القا مي شود).بنابر اين سري ديگر از مغناطيس شونده ها خاصيت مغناطيسي پيدا مي كنند.-نام موتور القايي از اينجاست-.تعامل ميان اين مگنت ها انرژي چرخيدن يا تورك (گشتاور) را فراهم  مي آورد.در نتيجه موتور در جهت گشتاو بوجود آمده چرخش مي كند.

استاتور

استاتور از چندين قطعه باريك آلومنيوم يا آهن سبك ساخته شده است.اين قطعات بصورت يك سيلندر تو خالي به هم منگنه و محكم شده اند(هسته استاتور) با شيارهايي كه در شكا يك نشان داده شده اند.سيم پيچهايي از سيم روكش دار در اين شيارها جاسازي شده اند.هر گروه پيچه با هسته اي كه آن را فرا گرفته يك آهنرباي مغناطيسي (با دو پل) را براي كار كردن با تغذيه AC شكل مي دهد.تعداد قطبهاي يك موتور القايي AC به اتصال دروني پيچه هاي استاتوربستگي دارد.پيچه هاي استاتور مستقيما به منبع انرژي متصل اند.آنها به صورتي متصل اند كه با برقراري تغذيه AC يك ميدان مغناطيسي چرخنده توليد مي شود.

 

روتور

روتور از چندين قطعه مجزاي باريك فولادي كه ميانشان ميله هايي از مس يا آلومنيوم تعبيه شده ساخته شده است.در رايج ترين نوع روتور (روتور قفس سنجابي) اين ميله ها در انتهاي خود به صورت الكتريكي و مكانيكي بوسيله حلقه هايي به هم متصل شده اند.تقريبا ۹۰ درصد از موتورهاي القايي داراي روتور قفس سنجابي مي باشند و اين به خاطر آن است كه اين نوع روتور ساختي مستحكم و ساده دارد.اين روتور از هسته اي چند تكه استوانه اي با محوري كه شكافهاي موازي براي جادادن رساناها درون آن دارد تشكيل شده است.هر شكاف يك ميله مسي يا آلومنيومي يا آلياژي را شامل مي شود.در اين ميله ها به طور دائمي بوسيله حلقه هاي انتهايي آنها همچنان كه در شكل دو مشاهده مي شود مدار كوتاه برقرار است.چون اين نوع مونتاژ درست شبيه قفس سنجاب است , اين نام براي آن انتخاب شده است.ميله اي روتور دقيقا با محور موازي نيستند.در عوض به دو دليل مهم قدري اريب نصب مي شوند.

دليل اول آنكه موتور با كاهش صوت مغناطيسي بدون صدا كاركرده و براي آنكه از هارمونيكها در شكافها كاسته شود.

دليل دوم آن است كه گرايش روتور به هنگ كردن كمتر شود.دندانه هاي روتور به خاطر جذب مغناطيسي مستقيم (محض) تلاش مي كنند كه در مقابل دندانه هاي استاتور باقي بمانند.اين اتفاق هنگامي مي افتد كه تعداد دندانه هاي روتور و استاتور برابر باشند.

روتور بوسيله مهار هايي در دو انتها روي محور نصب شده ; يك انتهاي محور در حالت طبيعي براي انتقال نيرو بلندتر از طرف ديگر گرفته مي شود.ممكن است بعضي موتورها محوري فرعي در طرف ديگر(غير گردنده – غير منتقل كننده نيرو) براي اتصال دستگاههاي حسگر حالت(وضعيت) و سرعت داشته باشند.بين استاتور و روتور شكافي هوايي موجود است.بعلت القا انرژي از استاتور به روتور منتقل مي شود.تورك توليد شده به روتور نيرو داده و سپس براي چرخيدن به آن نيرو مي كند.صرف نظر از روتور استفاده شده قواعد كلي براي دوران يكي است.

 

سرعت يك موتور القايي

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

تحقیق درباره آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي ۶۲ ص

تحقیق درباره آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي ۶۲ ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۶۲

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

موضوع:

آزمايشگاه سيستمهاي كنترل خطي

زیر نظر استاد محترم:

جناب آقای مهندس اعظمي

تهیه و تنظیم :

بهنام نادري – مرتضی محمدی

پاییز ۱۳۸۵

به نام خدا

آزمايش شماره (۱):

آشنايي با دستگاه شبيه ساز فرآيند:

۱-۱)Set value:

خروجي set value را به نمايشگر سمت چپ داده و با تغيير آن ملاحظه مي‌شود كه LED ها با توجه به مقدار ولتاژ در بالا يا پائين مبدا قرار مي‌گيرند كه مبين ولتاژ DC مي‌باشد. كه از ۱۰ تا ۱۰- ولت قابل تغيير است.

۲-۱)Disturbance:

اين قسمت قابليت توليد موج مربعي و سينوسي با دامنه و فركانس متغيير دارد. خروجي سينوسي را به نمايشگر سمت چپ داده ملاحضه مي‌شود كه LEDها به طور پيوسته از مينيمم به ماكزيمم و برعكس روشن مي‌شوند. حال اگر خروجي مربعي باشد LEDها فقط در نقاط ماكزيمم و مينيمم پيك‌ روشن مي‌شود.

 

۳-۱) انتگرال گير:

در اين مرحله ازآزمايش ابتدا يك موج مربعي به ورودي انتگرالگير ميدهيم و از خروجي يك موج مثلثي ميگيريم ؛ وبه كمك رابطه مربوطه Ti را محاسبه ميكنيم.از آنجا كه انتگرال يك سيكل كامل صفر ميشود(سطح زير منحني ) بنابراين انتگرال را در نيم سيكل محاسبه مي كنيم .حال خروجي كه با فركانس ۱۰۰ هرتز و ولتاژ ۲ ولت پيك تا پيك تنظيم شده است را به ورودي انتگرال‌گير مي‌دهيم و ورودي و خروجي را به طور همزمان در اسكوپ مشاهده مي‌كنيم. چون در اين حالت انتگرالگير به اشباع مي‌رود توسط set value مقدار DC به آن اضافه مي‌كنيم تا از اشباع خارج شود.

بعد از انجام آزمايش به نتايج زير مي رسيم :

۴-۱) مشتق‌گير:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

تحقیق درباره طراحی و ساخت سایت خبری دانشگاه با ASP

تحقیق درباره طراحی و ساخت سایت خبری دانشگاه با ASP

فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۵۷ صفحه

 

 

 

 

فهرست

چكيده

مقدمه

فصل اول – مقدمه اي بر برنامه هاي استفاده شده  ………………………………6

۱ – 1             استفاده از بانك اطلاعاتي Access   ………………………….7

۱ – 2             استفاده از سيستم DSN  .…………………………………….12

۱ – 3             آشنايي با ساختار زبان VBScript …………………………..13

۱ – 4             ارتباط بانك اطلاعاتي و ASP ………………………………..15

۱ – 5             اجراي صفحات ASP  …………………………………………19

۱ – 6             آشنايي با ASP …………………………………………………23

 

فصل دوم – شرح و ساختار كلي سايت خبري  …………………………………31

 

 

چكيده

 

عنوان اين پروژه تهيه سايت خبري يك سازمان بر روي وب ميباشد.

هدف آن اطلاع رساني تازه هاي كامپيوتر و تكنولوژي كه هر عضوي توانايي ثبت و مطالعه خبر را دارد ميباشد.

در اين سايت افراد ميتوانند خبرهاي مورد نظر خود را مطالعه كنند و اشخاص ميتوانند با عضويت در سايت خبرهاي مورد نظر خود را گروه بندي نموده و در بانك خبرها ثبت نمايند و افراد بر اساس گروه خبري وارد بخش خبر مورد علاقه خود شده و خبرهاي آن گروه را مطالعه نمايند.

تكنولوژي وب در پي برآورده سازي نيازهاي گوناگون سيستم هاي مختلف مبنني بر وب، همچون بانك هاي اطلاعاتي، مي باشد. تكنيك هاي مختلفي در زمينه رفع اين نيازمنديها وجود دارند و بكار گرفته مي شوند. اين تكنيك ها به دو دسته تكنيك هاي سمت مشتري و تكنيك هاي سمت سرويس دهنده تقسيم مي شوند.

يكي از تكنيك هاي سمت سرويس دهنده، ASP مي باشد. ASP روش جديدي جهت ايجاد صفحات پويا با قابليت دسترسي به اطلاعات مي باشد. براي پردازش صفحه ASP از ماشيني به نام WebServer استفاده مي شود. اين ماشين صفحه ASP را قبل از ارسال، به صفحه HTML معمولي تبديل مي نمايد.

در اين مستندات ابتدا توضيح مختصري از تكنولوژي هاي بكارگرفته شده آمده است. در ادامه به معرفي ASP و تشريح كاربرد اين تكنيك جهت ايجاد اين سايت پرداخته مي شود. در پايان رهنمودهايي جهت انتخاب تكنولوژي صحيح ايجاد وب ارائه شده است.

 

 

 

 

مقدمه

عموميت اينترنت اهميت آشنايي با تكنولوژيهاي جديد در اين زمينه را افزايش داده است. يك برنامه نويس اينترنت در دنياي امروز با انتخاب ها و نكات جديد بسياري روبرو مي باشند كه انتخاب تكنولوژي مناسب را مشكل مي كند.

ايجاد صفحات وب با ارائه صفحاتي شامل نكات برجسته علمي و تبليغاتي شروع شد. اين صفحات معمولا حاوي اطلاعات كوتاهي به صورت ايستا بودند. تكنيكهاي ساده جهت ايجاد اين صفحات به كار مي رفت. فقط چند سال قبل ساخت صفحات وب به تخصص كمي در مورد كار با زبان ايجاد فرامتن نيازمند بود. اين صفحات در ويرايشگرهاي متني ساده ايجاد مي شد. ولي با پيشرفت اينترنت و همگاني شدن استفاده از آن، زمينه هاي اطلاعاتي جديدي مطرح شد و لزوم پوشش حجم وسيعي از اطلاعات بوجود آمد كه تكنيك هاي اوليه جوابگوي اين نيازها نبودند.

توسعه اينترنت در چند سال گذشته از صفحات با محتواي ثابت به سمت صفحات با محتواي پويا حركت كرده است. اين پويايي در هر دو جنبه ايجاد و نمايش صفحات وجود دارد. ايجاد كننده هاي صفحات وب جهت كاستن عمليات ايجاد و تغيير صفحات به دنبال استفاده از تكنيك هائي جهت ايجاد پويايي صفحات مي باشد. در اين پروژه به ارائه برخي از اين تكنيك ها مي پردازيم.  

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

قالب پاورپوینت مناسب برای معرفی شرکت، موسسه، پروژه ها و محصولات

قالب پاورپوینت مناسب برای معرفی شرکت، موسسه، پروژه ها و محصولات

فایلهای همراه:

 • فایل پاورپوینت فرمت pptx و ppt (بهتر است از pptx استفاده شود)

این قالب پاورپوینت حاوی بیش از ۷۰ اسلاید قابل ویرایش بوده و با داشتن ظاهری ساده و شیک مناسب برای جلسات معرفی شرکتها و موسسات می باشد. در شکل زیر اسلایدهای این مجموعه را مشاهده می کنید.

 

توجه داشته باشید که برای ورود تصاویر موردنظر placeholder در هر اسلاید در نظر گرفته شده است که با کلیک روی آن می توانید تصاویر را وارد اسلاید کنید.  

 

علاوه بر اسلایدهای فوق در این مجموعه چهار اسلاید حاوی اشکال در دسته بندیهای مختلف  برای استفاده در پاورپوینت وجود دارد.

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

فروشگاه ساز فارسی EShop

فروشگاه ساز فارسی EShop

 

 

 

 

 

نسخه افزونه: ۲٫۸٫۰

دريافت رايگان بروز رساني هاي بعدي

پشتيباني :۲۴ ساعته 

نسخه: اورجينال

تاريخ آخرين بروز رساني:۴ شهريور ۱۳۹۶

 

 

 

  

کامپوننت EShop یکی دیگر از افزونه های فروشگاه ساز در بستر سیستم جوملاست که امکان راه اندازی یک سایت فروش را برای شما مقدور می سازد. رابط کاربری ساده و امکانات بیشمار از مزایای این افزونه است که می تواند سایت شما را به یک فروشگاه مدرن تبدیل کند.

برخی از ویژگی های افزونه EShop عبارتند از :

 • قابلیت ایجاد نامحدود محصول و مجموعه
 • قابلیت ایجاد نامحدود سازنده
 • امکان ثبت امتیاز به کالا
 • امکان نمایش محصولات مرتبط
 • امکان مقایسه محصولات
 • امکان اطلاع رسانی به کاربر در صورت موجود شدن محصول از طریق ایمیل
 • امکان پرسش در مورد محصول
 • امکان نمایش تعداد نامحدود تصویر برای هر محصول
 • قابلیت ایجاد مالیات
 • قابلیت ایجاد تخفیف
 • قابلیت مشاهده سفارشات
 • قابلیت مدیریت کاربران
 • امکان ارسال نظرات
 • امکان تعریف سرویس های پرداخت
 • امکان ایجاد روش حمل و نقل دلخواه
 • امکان ایجاد فیلد سفارشی
 • امکان تعریف ویژگی به محصولات
 • دارای سرویس گزارش گیری مالی
 • امکان فروش فایل مجازی
 • امکان تعیین واحد های اندازه گیری
 • امکان تعریف واحد های پولی مختلف
 • امکان ایجاد قیمت برای گروه های مختلف
 • قابلیت کنترل انبار
 • یکپارچگی با کامپوننت های Membership Pro، iDevAffiliate، AcyMailling، MailChimp و بخش مدیریت کاربران جوملا
 • امکان انتقال داده ها از Virtuemart
 • امکان نمایش ویدئو از YouTube، Vimeo و…
 • امکان پرداخت تک صفحه ای
 • و بسیاری امکانات دیگر

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»