دانلود پاورپوینت نظریه گراف و کاربرد های آن- ۸۴ اسلاید

دانلود پاورپوینت نظریه گراف و کاربرد های آن- ۸۴ اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

اسلایدها برخی به صورت تصویری می باشند

در دنياي اطراف ما، وضعيف هاي فراواني وجود دارند كه مي توان توسط نموداري متشكل از يك مجموعه نقاط ، به علاوه خطوطي كه برخي از اين نقاط را به يكديگر متصل مي كنند، به توصيف آنها پرداخت، به عنوان مثال ، براي نشان دادن رابطه دوستي بين يك دسته از انسان ها مي نوانيم هر شخص را با يك نقطه مشخص كنيم . نقاط متناظر با هر دو دوست را با يك خط به يكديگر وصل نماييم، يا در جاي ديگر ممكن است براي نشان دادن يك شبكه ارتباطي، از نموداري استفاده كنيم كه در آن ، نقاط نمايانگر مراكز ارتباطي و خطوط، نشان دهنده پيوندهاي ارتباطي بين مراكز باشند. توجه داشته باشيد كه در اين گونه نمودارها، آن چه بيشتر مورد توجه است اين است كه آيا دو نقطه داده شده ، به وسيله يك خط به يكديگر متصل هستند يا نه و طريقه اتصال آنها اهميتي ندارد. تجربه رياضي اين وضعيت ها به مفهوم گراف منتهي مي شود.

 

نمودار يك گراف ، فقط رابطه وقوعي را كه بين راس ها و يال ها برقرار است، نشان مي دهد، با اين حال در غالب اوقات ، نموداري از يك گراف را رسم كرده ، به جاي خود گراف ، به نمودار آن اشاره مي كنيم. به همين منوال نقطه هاي آن را «راس» و خطوط آن را «يال» مي ناميم.

اگر يك گراف ، نموداري داشته باشد كه در آن يال ها تنها در راس هاي دو سر خود متقاطع باشند، مسطح ناميده مي شود، چون مي توان به سادگي اين گونه گراف ها را روي يك صفحه مسطح رسم كرد. دو راس كه برروي يال مشتركي واقعند ، مجاور ناميده مي شوند. به همين ترتيب دو يال واقع بر روي يك راس مشترك نيز مجاورند. يك يال با دو سر يكسان ، طوقه و يك يال با دو سر متمايز ، يال پيوندي ناميدهميشود.

اگر مجموعه راس ها و مجموعه يال هاي يك گراف، متناهي باشند، گراف مزبور را متناهي مي نامند. گرافي را كه يك راس داشته باشد بديهي  و ساير گراف ها را غير بديهي مي ناميم.

 

در ادامه با ارائه يك الگوريتم خوب براي يافتن درخت بهينه در يك گراف همبند وزندار غير بديهي ، به مساله ارتباط دهي پاسخ خواهيم داد.

ابتدا حالتي را در نظر بگيريد كه وزن تمام يال ها ، برابر با يك باشد. در اين صورت درخت بهينه ، يك درخت فراگير با كمترين يال هاي ممكن خواهد بود. ولي از آن جايي كه تمام درخت هاي فراگير يك گراف، تعداد يال هاي مساوي دارد در اين حالت خاص كافي است تنها يكي از درخت هاي فراگير گراف را بسازيم.

 

اگر گراف G نمايانگر يك شبكه ارتباطي باشد، همبندي (يا همبندي يالي) گراف ، نشان دهنده كمترين تعداد ايستگاههاي ارتباطي (يا پيوندهاي ارتباطي) خواهد بود كه از كار افتادن آنها ارتباطات را در سيستم به مخاطره مياندازد. هر اندازه كه همبندي يا همبندي يالي بيشتر باشد، شبكه قابل اعتمادتر خواهد بود.

تعميم زير از مساله ارتباط دهي را در نظر ميگيريم:

 فرض كنيد k يك عدد صحيح مثبت و G يك گراف وزندار باشد، يك زيرگراف فراگير k همبند با كمترين وزن در G معين نماييد.

به ازاي ۱=k اين مساله به مساله ارتباط دهي تبديل ميشود.

 

گذرگاهي كه از تمام يالهايG عبور كند، يك گذرگاه اويلري ناميده ميشود. اويلر اولين كسي بود كه وجود چنين گذرگاههايي را در گرافها مورد بررسي قرار داد. او در اولين مقالهاي كه در زمينه نظريه گراف منتشر شد [Euler;1736] نشان داد كه نميتوان با يك گشت در شهر ، از روي هر هفت پل كونيگسبرگ يك بار و فقط يكبار عبور كرد.

يك تور ازGگشت بستهاي است كه از هر يالG حداقل يك بار عبور ميكند. تور اويلري توري است كه از هر يال دقيقاً يك بار عبور ميكند (به عبارت ديگر ، يك گذرگاه اويلري بسته است). ميگوييم يك گراف اويلري است، اگر شامل يك تور اويلري باشد.

قضيه: يك گراف همبند ناتهي، اويلري است اگر و تنها اگر داراي هيچ راس فردي نباشد.

نتيجه: يك گراف همبند داراي گذرگاه اويلري است اگر و تنها اگر حداكثر دو راس فرد داشته باشد.پ

مسيري كه شامل تمام راس هايG باشد، يك مسير هميلتني ازG ناميده ميشود. بطور مشابه ، يك دور هميلتني ازGدوري است كه شامل تمام راسهايG باشد. اين گونه مسيرها و دورها به افتخار هميلتن نامگذاري شدهاند. او در نامهاي به دوست خود گريوز، به تشريح يك بازي رياضياتي روي دوازدهوجهي پرداخت كه در آن يك نفر پنج ميخ كوچك را در پنج راس متوالي دلخواه قرار ميدهد و نفر دوم بايد مسير را طوري كامل كند كه يك دور فراگير تشكيل شود.

گرافي كه شامل يك دور هميلتني باشد، گراف هميلتني ناميده ميشود. دوازدهوجهي هميلتني است (شكل ۴-۲الف را ملاحظه نماييد) در عوض گراف هر شل(شكل ۴-۲) ناهميلتني ميباشد، چون دو بخشي است و تعداد راسهاي آن فرد است.

 

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود پاورپوینت باکتری‌ها – ۱۲ اسلاید

دانلود پاورپوینت باکتری‌ها – ۱۲ اسلاید

 

 

 

 

 

 

باکتریها گروهی از موجودات تک یاخته‌ای ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتاً ضخیمی آنها را احاطه کرده است. این موجودات ساختار ساده‌ای دارند و به گروه پروکاریوت‌ها تعلق دارند.
باکتریها گروهی از موجودات تک یاخته‌ای ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتاً ضخیمی آنها را احاطه کرده است. این موجودات ساختار ساده‌ای دارند و به گروه پروکاریوت‌ها تعلق دارند.
باکتری‌ها متنوع‌ترین و مهم‌ترین میکروارگانیسمها هستند. تعداد کمی از آنها در انسان و حیوانات و گیاهان بیماریزا است. بطور کلی بدون فعالیت آنها، حیات بر روی زمین مختل می‌گردد. بطور یقین یوکاریوتها از موجودات زنده باکتری مانند بوجود آمده‌اند. نظر به اینکه باکتریها ساختمان ساده‌ای داشته و می‌توان به آسانی بسیاری از آنها را در شرایط آزمایشگاه کشت داد و تحت کنترل درآورد، میکروب شناسان مطالعه وسیعی درباره فرایندهای حیاتی آنها انجام داده‌اند

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت در حیطه سازمان دهی واحد هاي وابسته – ۲۷ اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازمان دهی واحد هاي وابسته – ۲۷ اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازمان دهی  واحد هاي وابسته – ۲۷ اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازمان دهی  واحد هاي وابسته – ۲۷ اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازمان دهی  واحد هاي وابسته – ۲۷ اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازمان دهی  واحد هاي وابسته – ۲۷ اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازمان دهی  واحد هاي وابسته – ۲۷ اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازمان دهی  واحد هاي وابسته – ۲۷ اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازمان دهی  واحد هاي وابسته – ۲۷ اسلاید واحد تابعه :

   واحدسازماني است که به منظور اعمال وظايف ذاتي واصلي اختيارات مفوضه از سوي”سرپرستي” در ستادمرکزي و واحدهاي استاني تشکيل مي گردد.

منظور از واحدهاي تابعه کليه ي معاونين سرپرستي و      ادارت کل تابعه در دفتر مرکزي و استان ها و مديريت  شهرستان ها و ادارات هستند.  

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در حیطه سازمان دهی  واحد هاي وابسته – ۲۷ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در حیطه سازمان دهی  واحد هاي وابسته – ۲۷ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت مفید آموزش به بیمار – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید آموزش به بیمار – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید آموزش به بیمار – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید آموزش به بیمار – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید آموزش به بیمار – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید آموزش به بیمار – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید آموزش به بیمار – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید آموزش به بیمار – ۱۱ اسلاید  •  آموزش به بیمار جزو نیازهای اساسی بیماران می باشد ، عوامل متعددی از جمله

ارتقاء سلامتی ، تقدم پیشگیری در درمان ، اقامت کوتاه تر در بیمارستان ،خروج زودتر

 از تخت ، گذراندن دوره نقاهت در منزل ، افزایش موارد ناتوانی و معلولیت ها ، افزایش

 سالمندان و افزایش بیماری های مزمن ، ضرورت آموزش به مدد جو را نمایان

می سازد. بیمار باید در زمینه تشخیص بیماری ، درمان دارویی و عمل جراحی خود

 اطلاعات کسب کرده و مزایا و معایب آنها را بداند ، داشتن اطلاعات کامل از سیر بیماری و

 درمان خود ، جزو مهم ترین حقوق مددجویان می باشد و این اطلاعات باید بر اساس نیازهای

فردی  و موقعیت خاص بیماری طراحی  و اجرا شود تا بتواند باعث ایجاد تغییرات مطلوب رفتاری

 گردد. آموزش به بیمار مسئولیت سنگینی است که اعضاء تیم بهداشتی درمانی به خصوص

 پرستاران باید آن را مورد توجه قرار دهند . امروزه آموزش مددجو از مهمترین نقش های

 پرستاران بوده و در حقیقت یکی از اجزای ضروری مراقبتهای پرستاری است که در جهت ارتقاء و باز گرداندن سلامتی و سازگاری با اثرات بیماری تسهیل می کند                             

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مفید آموزش به بیمار – ۱۱ اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت مفید آموزش به بیمار – ۱۱ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

                 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت مفید حركات كششي در محل كار – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید حركات كششي در محل كار – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید حركات كششي در محل كار – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید حركات كششي در محل كار – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید حركات كششي در محل كار – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید حركات كششي در محل كار – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید حركات كششي در محل كار – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید حركات كششي در محل كار – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید حركات كششي در محل كار – ۱۱ اسلاید  آيا شما زمان زيادي را پشت ميز كار خود مي گذرانيد؟

براي جلوگيري از بروز ناراحتي و خستگي، هر ۲۰ تا ۳۰ دقيقه، زمان كوتاهي را به حركات كششي اختصاص دهيد. پس از انجام اين حركات و رسيدن به آرامش و تمركز مي توانيد كار خود را سريعتر و با حداقل اشتباه انجام دهيد.
دقت كنيد كه از كشش بيش از حد اجتناب كنيد. با انجام اين حركات نبايد احساس درد كنيد بلكه اين حركات آرام بايد در شما احساس خوبي ايجاد نمايند.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مفید حركات كششي در محل كار – ۱۱ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت مفید حركات كششي در محل كار – ۱۱ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت مفید قدردانی از معلم – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید قدردانی از معلم – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید قدردانی از معلم – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید قدردانی از معلم – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید قدردانی از معلم – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید قدردانی از معلم – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید قدردانی از معلم – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید قدردانی از معلم – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید قدردانی از معلم – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید قدردانی از معلم – ۱۱ اسلاید  لب که به سخن می‏گشایی، صدها پرنده سپید بال در آسمان معرفت به پرواز می‏آیند و من لبریز این همه آبی، پریدن را تجربه می‏کنم. نگاهم که می‏کنی، تار و پود جانم لبخند می‏زند. دست‏هایت، ریشه‏های کنجکاوی‏ام را محکم می‏کند و صدای فرشته سانت، سایه غول‏های نادانی را از کوچه‏های جانم می‏تاراند.. 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مفید قدردانی از معلم – ۱۱ اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت مفید قدردانی از معلم – ۱۱ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت مفید رازداري – ۳۵ اسلاید

پاورپوینت مفید رازداري – ۳۵ اسلاید

پاورپوینت مفید رازداري  – 35 اسلاید

پاورپوینت مفید رازداري  – 35 اسلاید

پاورپوینت مفید رازداري  – 35 اسلاید

پاورپوینت مفید رازداري  – 35 اسلاید

پاورپوینت مفید رازداري  – 35 اسلاید

پاورپوینت مفید رازداري  – 35 اسلاید

پاورپوینت مفید رازداري  – 35 اسلاید

پاورپوینت مفید رازداري  – 35 اسلاید

پاورپوینت مفید رازداري  – 35 اسلاید   دلايل پيامدگرايانه: حفظ راز معمولاً باعث پيامدهاي خوب اخلاقي، مي‌شود مثلاً جلب اعتماد يا باعث جلوگيري از پيامدهاي اخلاقي مي‌شوند، مثلاً آبروريزي.

 دلايل وظيفه‌گرايانه: راز فرد مانند هر امر ديگري كه به حريم خصوصي او مربوط مي‌شود، موجب حقي سلبی و ايجابی است.  حق سلبي، به اين معنا که رازش را فاش نكنند و حق ايجابي به اين معنا كه كاري كنند كه آن حق حفظ شود (مثلاً به‌جاي نام و نام خانوادگي آزمودني، از كد استفاده كنند.)

 دلايل فضيلت گرايانه: رازداري از فضايل اخلاقي است. افشاء راز مي‌تواند ناشي از چند رذيلت اخلاقي باشد: مانند بي‌مبالاتي، عيب‌جويي، عداوت و خباثت نفس

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مفید رازداري  – 35 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت مفید رازداري  – 35 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت مفید فوتسال – ۴۰ اسلاید

پاورپوینت مفید فوتسال – ۴۰ اسلاید

پاورپوینت مفید فوتسال – ۴۰ اسلاید

پاورپوینت مفید فوتسال – ۴۰ اسلاید

پاورپوینت مفید فوتسال – ۴۰ اسلاید

پاورپوینت مفید فوتسال – ۴۰ اسلاید

پاورپوینت مفید فوتسال – ۴۰ اسلاید

پاورپوینت مفید فوتسال – ۴۰ اسلاید

پاورپوینت مفید فوتسال – ۴۰ اسلاید

پاورپوینت مفید فوتسال – ۴۰ اسلاید  تاریخچه فوتسال

منشا شکل گیری فوتسال به شهر مونته‌ویدئوی

اوروگوئه بازمی‌گردد. در سال ۱۹۳۰، ژوان کارلوس

سریانی، فوتبال ۵نفره را برای مسابقات جوانان

پی‌ریزی کرد.  فوتسال به سرعت در آمریکای‌جنوبی

بخصوص برزیل محبوبیت پیدا کرد. بازیکنانی مانند

پله، زیکو، به‌به‌تو و سایر ستاره‌های فوتبال برزیل

مهارت‌های خود را از طریق بازی در زمین‌های

فوتسال ترقی دادند. اکنون مسابقات این رشته

ورزشی تحت حمایت فیفا در سراسر جهان برگزار

می‌شود.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مفید فوتسال – ۴۰ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت مفید فوتسال – ۴۰ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت مفید نماد شناسی در فیلم Conan the Barbarian – صد و بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت مفید نماد شناسی در فیلم Conan the Barbarian – صد و بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت مفید نماد شناسی در فیلم Conan the Barbarian – صد و بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت مفید نماد شناسی در فیلم Conan the Barbarian – صد و بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت مفید نماد شناسی در فیلم Conan the Barbarian – صد و بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت مفید نماد شناسی در فیلم Conan the Barbarian – صد و بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت مفید نماد شناسی در فیلم Conan the Barbarian – صد و بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت مفید نماد شناسی در فیلم Conan the Barbarian – صد و بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت مفید نماد شناسی در فیلم Conan the Barbarian – صد و بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت مفید نماد شناسی در فیلم Conan the Barbarian – صد و بیست و پنج اسلاید  ” كانن“  يكي از شخصيتهاي اسطوره اي است كه اولين بار توسط  آقاي رابرت.اي.هاورد در سال ۱۹۳۰ ميلادي در يك داستان افسانه اي معرفي شد . اين موضوع تا كنون چندين بار به عنوان فيلمنامه چندين فيلم مورد استفاده قرار گرفته و شخصيتهاي مطرح سينماي جهان از قبيل آرنولد شوارتزينگر و … در قالب اين شخصيت به ايفاي نقش پرداخته اند .

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مفید نماد شناسی در فیلم Conan the Barbarian – صد و بیست و پنج اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت مفید نماد شناسی در فیلم Conan the Barbarian – صد و بیست و پنج اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت مفید روشی جديد برای استخراج مرز برپايه سيستم نگاشت هم شباهت – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید روشی جديد برای استخراج مرز برپايه سيستم نگاشت هم شباهت – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید روشی جديد برای استخراج مرز برپايه سيستم نگاشت هم شباهت – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید روشی جديد برای استخراج مرز برپايه سيستم نگاشت هم شباهت – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید روشی جديد برای استخراج مرز برپايه سيستم نگاشت هم شباهت – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید روشی جديد برای استخراج مرز برپايه سيستم نگاشت هم شباهت – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید روشی جديد برای استخراج مرز برپايه سيستم نگاشت هم شباهت – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید روشی جديد برای استخراج مرز برپايه سيستم نگاشت هم شباهت – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید روشی جديد برای استخراج مرز برپايه سيستم نگاشت هم شباهت – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت مفید روشی جديد برای استخراج مرز برپايه سيستم نگاشت هم شباهت – ۱۱ اسلاید  استخراج مرز

كاربردها

ويرايش تصوير (image editing)
جستجوی تصاوير (image searching)
تشخيص تصوير (image recognition)
تصحيح و تعويض پس زمينه
کاربرد در کدگذاری شکل اشيا

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مفید روشی جديد برای استخراج مرز برپايه سيستم نگاشت هم شباهت – ۱۱ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت مفید روشی جديد برای استخراج مرز برپايه سيستم نگاشت هم شباهت – ۱۱ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»