پروژه تعيين اولويت در رابطه با نيازهاي اساسي جامعه و امكانات

پروژه تعيين اولويت در رابطه با نيازهاي اساسي جامعه و امكانات

تعيين اولويت در رابطه با نيازهاي اساسي جامعه و امكانات ۲۵ صفحه بصورت ورد

فهرست مطالب

چكيده. ۲

کلید واژه: ۲

مقدمه. ۳

بيان مسئله. ۳

مباني نظري تحقيق.. ۵

پيشينه تحقيق.. ۸

مفهومBDN  :     به معناي Basic Development Needs. 9

تعريف رويكرد نيازهاي اساسي توسعه : ۱۰

مفهوم تولید : ۱۰

شرط تعادل مصرف کننده : ۱۱

ماتریس ارزش مشتری: ۱۲

مراحل تعیین ماتریس ارزش مشتری: ۱۲

هدف كلي  رويكرد نيازهاي  اساسي توسعه : ۱۲

اهداف اختصاصي رويكرد : ۱۲

مزاياي رويكرد : ۱۳

الف- وظايف اختصاصي اجرايي: ۱۶

ب- وظايف زمينه سازي: ۱۷

نتيجه گيري۲۳

منابع: ۲۵

 

تعيين اولويت در رابطه با نيازهاي اساسي جامعه و امكانات

چكيده

نیاز یکی از مفاهيم اساسی بازاریابی است احساس محرومیت در واقع همان نیاز است و این مفهوم کوچکترین واحد بازار راتشکیل می دهد . هنگامي كه نیازی تامین نشده باشد فرد دو راه را در پیش می گیرد. به دنبال چیزی است كه نیاز را تامین کند. تلاش می کند به نحوی نیاز را تعدیل کند. مردم در كشورهاي توسعه يافته برای رفع نیاز به دنبال یافتن ویا تولید منبع هستند در حاليكه مردم كشورهاي کمتر توسعه يافته درصدد كاهش شدت امیال خود بوده اند. انسانها همواره خواسته هاي فراوانی دارند این خواسته ها در واقع نا „محدودند اما منابعی كه جهت ارضای آنها بکار گرفته می شود کاملًا محدود می باشد آن ها كالاهايي را انتخاب می کنند كه بیشترین رضایت را در مقابل پولی كه می پردازند بدست آورند . خواسته ها زمانی به تقاضا بدل می شوند كه با قدرت خرید پشتیبانی شوند. در اين مقاله به بررسي تعيين اولويت در رابطه با نيازهاي اساسي جامعه و امكانات مي پردازيم.

کلید واژه:

اقتصاد اجتماعي ،رويكرد ضريب اعتماد ،بنگاه هاي اقتصادی


 

مقدمه

الگوي نابسامان توسعه كه بدون در نظر گرفتن شرايط زماني – مكاني و معمولاً بصورت كليشه اي و با اعمال‌ مديريت ازبالا به پائين تصميم‌گيري و اجرا مي شوند به لحاظ ناديده گرفتن مردم وجوامع محلي در تصميم گيري ها هميشه با مشكلات زيادي روبرو هستند كه از نظر اقتصادي پر هزينه و از لحاظ اجتماعي نا پايدار است . در دو دهه اخير توجه برنامه ريزان در مجامع بين المللي به سمت يافتن شيوه هايي معطوف گشته كه بتوانند با استفاده از آنها ضمن توانمند سازي مردم ، زمينه هاي مشاركت فعال مردم را در برنامه هاي توسعه فراهم نمايند . به عبارت ديگر مشاركت به عنوان توانمند سازي مردم در فراگيري مهارتهاي لازم ، كسب دانش و تجربه مناسب جهت پذيرش مسئوليتهاي بزرگتر براي امور توسعه خود است . (غني نژاد، ۱۳۸۱)

بيان مسئله

در دنياي معاصر فرصت ها و کاميابي هاي افراد اساسا به اين  بستگي دارد که  چه نهادهايي در جامعه وجود دارند وچگونه عمل مي کنند. نهادها نه تنها به آزادي ما کمک مي کنند، بلکه حتي مي توان ميزان نقش و تاثيري را که در آزادي ما دارند ارزيابي کرد.

يک اقتصاد اجتماعي براي انجام وظايف خود به ابزارهايي متوسل مي شود  که براي همه آنها واژه نهاد  به کار مي رود. يک نهاد در گسترده ترين  مفهومش مجموعه اي است از هنجارها، قواعد رفتاري يا شيوه هاي استقرار يافته  تفکر، خانواده، بانک، ماليات، شرکت سهامي، دولت،  پول، ماليات، اجاره داري، برنامه ريزي، اتحاديه هاي کارگري و…همگي نمونه هايي از نهادهاي اقتصادي هستند.مکانيسم بازار يکي از اين نهادها است. (فون هايک ، ۱۳۸۲)

در عصر حاضر هر اقتصاد اجتماعي با  دو سطح هماهنگي يا انطباق  روبروست: هماهنگي ميان بي شمار انتخابي که در برابر مساله کميابي منابع انجام مي دهد و هماهنگي ميان نيازها و وابستگي هاي متقابل افرادي که براي گريز از دو مشکل کميابي و بازدهي پايين،به وابستگي شديدا متقابل در يک زندگي اجتماعي تن داده اند.

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پروژه تاثیر سیاست های بازرگاني دولت نهم و دهم بر بازاریابی محصولات کشاورزی

پروژه تاثیر سیاست های بازرگاني دولت نهم و دهم بر بازاریابی محصولات کشاورزی

مطالعه نقش دولت در فعاليت هاي بازاريابي و خط مشي بازرگاني دولت در اين رابطه

(تاثیر سیاست های بازرگاني دولت نهم و دهم بر بازاریابی محصولات کشاورزی) ۳۹ صفحه بصورت ورد

فهرست مطالب

چكيده ۳

كليدواژه: ۳

مقدمه. ۴

پيشينه تحقيق.. ۴

سوال اصلي تحقيق.. ۵

بيان مسئله. ۵

مباني نظري تحقيق.. ۷

ابعاد گوناگون بازاریابی: ۸

تجاری سازی دولت: ۸

روش های تجاری سازی فناوری دولت: ۸

۱-      کی (زمان) ۹

۲-      کجا (مکان) ۹

۳-      بررسی مالکیت فکری.. ۹

۴-      برای که (جنبه های مختلف بازار مورد نظر) ۱۰

۵-      چگونه (استراتژی بازاریابی) ۱۰

مراحل اصلی ایجاد و ارایه محصولات جدید پژوهشی: ۱۰

نوآوری چیست؟ ۱۰

تجاری سازی و نوآوری دولت در امر بازاريابي: ۱۱

مطالعه ميداني: تاثیر سیاست های بازاريابي دولت نهم و دهم بر بازاریابی محصولات کشاورزی.. ۱۳

اشاره‌: 13

مفهوم بازار: ۱۳

مفهوم تنظيم بازار: ۱۴

حاشيه بازاريابي: ۱۴

عمليات بازاريابي: ۱۴

عوامل بازاريابي: ۱۵

ويژگي‌هاي محصولات كشاورزي : ۱۵

۱- فصلي بودن: ۱۵

۲- فساد پذيري: ۱۶

۳-  حجم زياد: ۱۶

خدمات بازاريابي محصولات كشاورزي: ۱۶

۱- انبارداري؛ ۱۶

۲- حمل و نقل؛ ۱۷

۳- تبديلات؛ ۱۷

۴- درجه بندي محصول؛ ۱۷

۵- بسته‌بندي؛ ۱۷

۶- استاندارد كردن؛ ۱۷

۷- اعتبارات؛ ۱۸

ضرورت نظام بازاريابي كارا: ۱۸

نقش اطلاعات در نظام بازار يابي: ۱۹

مشكلات اطلاعاتي موجود در نظام بازاريابي: ۱۹

توسعه نظام اطلاعات بازار: ۲۰

دلایل نیاز به حمل و نقل: ۲۰

تکامل در وسایل حمل و نقل: ۲۰

مسایل مورد نظر در تبلیغات: ۲۲

سیستم توزیع محصول: ۲۳

۱-سیار: ۲۳

تجارت بین الملل محصولات کشاورزی.. ۲۷

نظریه های مهم در تجارت بین الملل.. ۲۷

بازاریابی محصولات کشاورزی.. ۳۱

اطلاعات و نقش آن در سیستم بازاریابی : ۳۲

تقسیم بندی اطلاعات: ۳۲

اطلاعات خصوصی: ۳۳

تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات: ۳۳

بازاريابي محصولات كشاورزي.. ۳۴

معایب درجه بندی: ۳۵

نتیجه گیری: ۳۹

منابع: ۳۹

 

 

 

 

 

 


 

مطالعه نقش دولت در فعاليت هاي بازاريابي و خط مشي بازرگاني دولت در اين رابطه

(تاثیر سیاست های بازرگاني دولت نهم و دهم بر بازاریابی محصولات کشاورزی)

 

چكيده

امروزه کمتر کارشناسی است که به نقش دولت در هرنظام اقتصادی و به طور اخص در فعاليت هاي بازاريابي توزیع کالا، اعتقاد نداشته باشد. عواملی همچون قیمت گذاری ، بهداشت عمومی وفردی ، ایمنی مصرف کنندگان ، حفظ محیط زیست ، حمل ونقل وترافیک اهمیت وضرورت نظارت وکنترل دولت در امور بازاريابي را بیش از پیش نموده است، به طوری که حتی طرفداران اقتصاد بازار نیز به این ضرورت اذعان داشته اند، به عنوان نمونه ، بانک جهانی درراستای برنامه تعدیل اقتصادی ، دخالت دولت را پذیرفته واظهار می دارد: مداخله دولت به خودی خود نامطلوب نیست . برعکس اگر قرار است اقتصاد به کل ظرفیت بالقوه اش دست یابد ، نوعی مداخله دولت ضروری است. برای مثال ؛ حفظ نظم وامنیت ، تولید وعرضه کالاهای عمومی ، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی ، ساختمان وتعمیر زیربنای اقتصادی وحفظ محیط زیست همه زمینه هائی هستند که مداخله دولت را می طلبد.

درحال حاضر حتی کشورهای دارای اقتصاد بازار نیز اصل فوق را پذیرفته وبا وضع قوانین متعدد وایجاد تشکیلات رسمی جهت نظارت برحسن اجرای قوانین مزبور براموربازرگانی (ازجمله توزیع کالا) نظارت وکنترل کامل اعمال می دارند.

اين مقاله مي كوشد تا به بررسي نقش دولت در فعاليت هاي بازاريابي و خط مشي بازرگاني دولت در اين رابطه بپردازد. به صورت موردي به نقش دولت نهم و دهم در فعاليت بازاريابي محصولات كشاورزي مي پردازيم.

 

كليدواژه:

دولت،‌بازاريابي، بازرگاني، اقتصاد، كشاورزي.


 

مقدمه

دولت‌ها در كشورهاي مختلف با اهداف گوناگون در بازار محصولات كشاورزي دخالت مي‌كنند و به تعبيري اقدام به تنظيم بازار مي‌كنند. برقراري تعادل در بازار محصولات، حمايت از مصرف‌كنندگان و يا توليد ‌كنندگان و مواردي از اين دست مي‌تواند هدف اين  سياست‌ها باشند.

براساس يكي از ارزيابي‌هاي  انجام گرفته توسط بانك جهاني كه حدود ۸۰ كشور را پوشش داده است، تنها دولت نيوزيلند به طور موثر در بازارهاي محصولات كشاورزي خود دخالت نمي‌كند. كشورهايي نظير آمريكا، اعضاي اتحاديه اروپا و ژاپن هنوز به شدت از بخش كشاورزي حمايت مي‌كنند و براي اين كار بودجه نسبتا بالايي را منظور مي‌كنند. ميزان اين حمايت در اروپا بيش از آمريكا، اما كمتر از ژاپن است.

در ايران نيز با توجه به گسترش شهرنشيني در دهه‌هاي اخير و گذار كشاورزي از وضعيت سنتي به مرحله نوين و در نتيجه با افزايش سهم محصولات عرضه شده به بازار مصرف از كل محصولات توليدي اين موضوع اهميت فزاينده‌اي يافته است. در حال حاضر شكوه اصلي كشاورزان درباره‌ي چگونگي عرضه محصولات توليدي آنان در بازار مصرف، پايين بودن سهم دريافتي آن‌ها از قيمتي است كه مصرف كننده پرداخت مي‌كند، بيشتر كشاورزان و كارشناسان اين امر را ناشي از نقايص موجود در ساختار بازار محصولات كشاورزي مي‌دانند؛ براي نمونه، اندك بودن ميزان محصول عرضه شده به بازار مصرف توسط هر كشاورز سبب گرديده تا بسياري از كشاورزان محصول خود را در بازار سر مزرعه با قيمتي پائين در معرض فروش گذارند. علاوه بر اين در زمان برداشت نيز حجم زيادي از محصول به سبب نبود انبار براي نگهداري، روانه بازار شده و موجب كاهش شديد قيمت‌ها شده است. از سويي تعداد زياد واسطه‌ها نيز در مسيرهاي بازاريابي سبب افزايش هزينه بازاريابي شده است.

 

پيشينه تحقيق

– حسني (۱۳۸۹) در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان دولت،  بازار و نيازهاي اساسي جامعه به بررسي بازار پرداخته است. نيازهاي اساسي را بررسي كرده ، امكانات توليد را به چالش كشيده است. نقش دولت را به چالش كشيده است. و نتايج را مبي بر نقش مثبت دولت بيان داشته است.

– تامسون (۱۹۹۸) معتقد است، نقش دولت در تنظيم بازاريابي به معناي دخالت دولت در اقتصاد از طريق ابزارهای غير قيمتي نظير سهميه، كنترل هاي انحصاري، اطلاعات مربوط به مشتريان (مثل برچسب) و استانداردهاي كيفي محصولات است.

– فرانك(۱۹۹۴) نقش بازاريابي دولت را به عنوان يكي از سياست هاي تنظيم بازار، كنترل عرضه در سطح منطقي مي داند، به طوريكه از مصرف بيش از حد كالا و خدمات جلوگيري نمايد. همچنين قيمت را علامتي براي چگونگي استفاده از نهاده ها در بخش هاي مختلف اقتصادي تعريف كرده است.

– بر اساس نظر كاف (۲۰۰۰) در زمينه تنظيم بازار، ابتدا بايد درباره سياست هاي كلان كه رفتار متغيير هاي اقتصادي را در سطح كلان كشور تحت تاثير قرار مي دهند، بحث شود. اين سياست ها، شامل سياست هاي پولي و مالي، مانند تغيير در مخارج عمومي ، ماليات ها و از اين قبيل مي باشند.

 

سوال اصلي تحقيق

آیا دولت در فعاليت هاي بازاريابي جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت کرد. این پرسش مسئله را کمی قامض می کند. یعنی می رسیم به این پرسش مقدم تر، که اصولا بازاريابي چیست که دولت در آن نقش داشته یا نداشته باشد.

 

بيان مسئله

در شرايطي که توليد و عرضه کالا و خدمات به عنوان مبنا و ميزاني جهت سنجش توسعه‌يافتگي اقتصادي کشورها قلمداد مي‌شود، عنصري که پايداري اين روند را تضمين کند نقشي مهم و حياتي ايفا مي‌کند. اين عنصر بدون شک مصرف‌کننده است که حق انتخاب دارد. لذا گزينه‌هايي که جهت انتخاب در پيش روي اوست و براساس آنها يکي را بر ديگري مقدم مي‌دارد بسيار اساسي و تعيين کننده است. بايد اين موارد را شناخت، تحليل کرد و توليد را برپايه آنها بنياد نهاد.

بازاريابي محصولات و خدمات، عامل ماندگاري و بالندگي مؤسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي است، بدين جهت اين امر از اهميتي ويژه برخوردار بوده و در چرخه توليد تا مصرف نقطه‌اي کليدي تلقي مي‌گردد. حال اگر اين فرايند با پشتوانه تحقيقات بازار که خود مي‌توند بخشي از علم بازاريابي باشد، همراه گردد قطعاً اثربخشي بيشتري خواهد داشت. در بازاريابي، اطلاعات صرفاً به عنوان مبنايي براي اتخاذ تصميمات بهتر نيست. بلکه يک دارايي ارزشمند است که از نظر استراتژيک مي‌تواند مزاياي رقابتي به بار آورد. (۲۰۰۰،LING )

در دنياي معاصر فرصت ها و کاميابي هاي افراد اساسا به اين  بستگي دارد که  چه نهادهايي در جامعه وجود دارند وچگونه عمل مي کنند. نهادها نه تنها به آزادي ما کمک مي کنند، بلکه حتي مي توان ميزان نقش و تاثيري را که در آزادي ما دارند ارزيابي کرد.

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

جزوه اکو توریسم هومن جوکار

جزوه اکو توریسم هومن جوکار

این فایل pdf  شامل ۹۲ صفحه می باشد که از جزوات مربوط به طبیعت گردی می باشد.

نویسنده ی جزوه جناب آقای هومن جوکار می باشند.

مطالعه ی این جزوه به همه ی علاقه مندان به طبیعت ایران توصیه می شود.

شایان ذکر است ضمیمه ی این جزوه یک پوشه ی فونت هم زیپ شده که در صورت نبودن فونت های این پی دی اف، می توانید آنها را بر روی سیستم خود نصب کنید.

با آرزوی بهترین ها برای شما

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

شبیه سازی پروژه چراغ راهنمایی در میکروکنترولی PIC و نمایش خروجی روی ال سی دی با استفاده از نرم افزار Proteus

شبیه سازی پروژه چراغ راهنمایی در میکروکنترولی PIC و نمایش خروجی روی ال سی دی با استفاده از نرم افزار Proteus

شبیه سازی پروژه چراغ راهنمایی در میکروکنترولی PIC با استفاده از نرم افزار Proteus زبان اسمبلی

شبیه سازی پروژه چراغ راهنمایی تکی در میکروکنترلر پی آی سی در نرم افزار پروتئوس و نمایش خروجی بر روی LCD

چراغ راهنمایی یک وسیله یا نماد راهنمایی و رانندگی است. این چراغ در تقاطع جاده‌ها، پیاده‌روها، ورودی و خروجی معابر و برخی اماکن دیگر نصب می‌شود و جریان آمد و شد را هدایت می‌کند. این وسیله حق عبور را به کمک سه رنگ نوری استاندارد (قرمز، زرد ، سبز) مشخص می‌سازد.

    روشن بودن رنگ سبز به معنی اجازه عبور در مسیر مشخص شده‌است.
    روشن بودن رنگ زرد به معنی پایان یافتن مهلت عبور، دقت بیشتر برای عابران در حال عبور و اعلام توقف به عابرانی که به مسیر نزدیک می‌شوند.
    روشن بودن چراغ قرمز به معنی توقف است.

عموماً نور قرمز شامل فام نارنجی رنگ و نور سبز شامل فام آبی رنگ است تا مبتلایان به کوررنگی قرمز-سبز را به گمراهی نیندازد.

آنچه تحویل داده می شود:

۱٫ فایل پروتئوس قابل اجرا در نرم افزار پروتئوس (این فایل توسط ما در نرم افزار پروتئوس تست گردیده و کاملاً قابل اجرا و صحیح می باشد)

۲٫ برنامه اسمبلی نوشته شده برای میکروکنترلر PIC12C508A

۳٫ فایل هگز برنامه نوشته شده برای اجرا در نرم افزار پروتیوس

ویژگی های شاخص:

۱٫ استفاده از تکنولوژی Two Wire در ارتباط ال سی دی به میکرو (ارتباط دو سیمه)

۲٫ استفاده از یکی از کوچکترین میکروکنترلرهای سری PIC

تصویری از این پروژه را می توانید در عکس زیر مشاهده نمایید:

پس از خرید از درگاه امن بانکی، لینک دانلود در اختیار شما قرار میگیرد و همچنین به آدرس ایمیل شما فرستاده می شود. تماس با ما برای راهنمایی، درخواست مقالات و پایان نامه ها و یا ترجمه و یا انجام پروژه های برنامه نویسی و حل تمرینات با آدرس ایمیل:

ebarkat.shop@yahoo.com

یا شناسه تلگرام (آی دی تلگرام ما): @ebarkat

توجه: اگر کارت بانکی شما رمز دوم ندارد و یا در خرید الکترونیکی به مشکل برخورد کردید و یا به هر دلیلی تمایل به پرداخت الکترونیکی ندارید با ما تماس بگیرید تا راههای دیگری برای پرداخت به شما پیشنهاد کنیم.

توجه توجه توجه: هرگونه کپی برداری و فروش فایل های فروشگاه برکت الکترونیک (به آدرس proteus.sellfile.ir) در فروشگاه های دیگر شرعاً حرام است، تمامی فایل ها و پروژه های موجود در فروشگاه، توسط ما اجرا و پیاده سازی و یا از منابع معتبر زبان اصلی جمع آوری شده اند و دارای حق کپی رایت اسلامی می باشند.

از پایین همین صفحه (بخش پرداخت و دانلود) می توانید این پروژه را خریداری و دانلود نمایید.

کد محصول: ۲۰۰۰۷

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی، محصول مورد نظر مخزن شیشه شوی پراید

پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی، محصول مورد نظر مخزن شیشه شوی پراید

محصول انتخاب شده برای پروژه :
مخزن شيشه شوی پرايد (طرح جديد)

دليل انتخاب:
 بخاطرتوليد ثابت و هر روزه ی اين محصول در کارخانه و در نتيجه در دسترس بودن اين محصول در هر زمان برای انجام پروژه و همچنين با مشورت گرفتن از مهندس كارخانه تصميم به انتخاب اين محصول براي انجام پروژه گرفتيم 

برنامه پنج سال آينده:

اين شركت برنامه اي براي توليد قطعه جديد در نظر ندارد . ولي درصدد هست با برنامه ريزي دقيق و منظم تيراژ محصولات خود را بالاتر ببرد تا بتواند علاوه بر تامين تقاضاي كارخانه جات داخلي محصولات خود را به خارج از كشور صادر كند

نقشه انفجاري:

نقشه انفجاري اين محصول شامل ۹ قطعه مي باشد كه عبارت اند از:

۱-درب موقت، ۲- شيلنگ، ۳- حوض جوينت، ۴- پد ضربه گير، ۵- بست موتور، ۶-پيچ و مهره، ۷-مخزن، ۸-قطعه زانويي، ۹–موتور پمپ

 

فرمت پروژه: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۴۵

 

فهرست مطالب

معرفی واحد صنعتی

ساختار سازمانی

ليست محصولات توليدی

انتخاب محصول

مشخصات فنی و نقشه انفجاری

ليست مواد اوليه

ليست قطعات مورد نياز

OPC نمودار

FPCنمودار

نمودار مونتاژ

برگه عملياتی

تعیین سیستم تولیدی کارخانه

لیست ابزار آلات

لیست ماشین آلات

راندمان و نرخ ضایعات و مساحت ماشین آلات

محاسبه تعداد ماشین آلات مورد نیاز

تعیین تعداد بهینه نیروی انسانی در هر ایستگاه

تعیین مساحت مورد نیاز برای ایستگاه های کاری مختلف

طراحی و تعیین ایستگاه کاری مونتاژ:

تعیین نیروی انسانی  مورد نیاز برای ایستگاه مونتاژ

مساحت مورد نیاز برای ایستگاه مونتاژ

بخش های خدماتی و پشتیبانی و رابطه ی فعالیت های آنها

جدول رابطه فعالیت بخشها

چیدمان بخش ها با استفاده از الگوریتم ALDEP

چيدمان ارائه شده به صورت دستي

نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز بخش های  غیر تولیدی

چیدمان بهینه با استفاده از کرفت برای بخش ها

تغییر چیدمان برای ایجاد الگوی بهینه و درست نهایی

چيدمان كارخانه بدون در نظر گرفتن چيدمان مربوط به بخش توليدي

چيدمان كارخانه با در نظر گرفتن چيدمان بخش توليدي

تعیین تجهیزات مورد نیاز برای حمل و نقل و تخصیص نيروی انسانی برای حمل

چيدمان كارخانه با در نظر گرفتن راهرو ها

دياگرام جريان طرح  

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

ترجمه مقاله توزیع گره حسگر بااستفاده ازپروتکل مسیریابی سیل آسا در شبکه های حسگر بیسیم

ترجمه مقاله توزیع گره حسگر بااستفاده ازپروتکل مسیریابی سیل آسا در شبکه های حسگر بیسیم

این مقاله ترجمه مقاله انگلیسی Comprehensive event based estimation of sensor node distribution
strategies using classical flooding routing protocol in wireless
sensor networks
 می باشد ./

 

سال انتشار : ۲۰۱۴/

ناشر : Springer/

 تعداد صفحات مقاله انگلیسی : ۹/

تعداد صفحات فایل ترجمه : ۱۱/

فرمت فایل ترجمه : Word /

 

مقاله اصلی را به زبان انگلیسی می توانید رایگان از اینجا دریافت فرمایید /

 

 

 

 چکیده

الگوريتم سيل آسا،يكي ازمهمترين عملیات اولیه و زیربنائی براي پروتكل هاي مسيريابي در شبکه های حسگر بیسیم می باشد، اماازآنجايي كه اين الگوريتم پيغام هاي اضافی زیادی را تولید میکندبسيارپرهزينه بوده،باعث اتلاف پهناي باند شبکه و مصرف بيش ازنيازانرژي گره هامی شود كه درنهايت ممكن است موجب طوفان همه پخشي[۱] شود. روشهاي زيادي براي بهبودالگوريتم سيل آساپيشنهادشده است كه عمدتا ًبه دو دسته روشهاي قطعي واحتمالی تقسيم ميشوندكه دسته دوم بيشترموردتوجه قرارگرفته است. امااين روشهاعمدتاًباعث افزايش تأخيروعدم پوشش كامل ميشوند.در مقاله محوری ماعملکرد ارتباطات هشت توزیع احتمال یعنی: نرمال[۲]،گاما[۳]،نمایی[۴]،بتا[۵]،تعمیم گاوسی معکوس[۶]،سم[۷]،کوشی[۸]ووایبول[۹]با پارامترهایی نظیر میزان حسگری[۱۰]،تعداد انتقال[۱۱]، سربار دریافت[۱۲]در شبکه های حسگرطراحی و ارزیابی شده است تا ازبین آنها توزیعی که دارای انرژی کمترو بهینه میباشد انتخاب گردد ویک روش به روشهای بهبود الگوریتم سیل آسا اضافه گردد.

[۱]Broadcast storm

[۲]Normal

[۳]Gamma

[۴]Exponential

[۵]Beta

[۶]Generalized Inverse Gaussian

[۷]Poison

[۸]Cauchy

[۹]Weibull

 

 /1008/

 
 

تماس با ما برای راهنمایی یا ترجمه با آدرس ایمیل:

magale.computer@gmail.com

 

 

شماره تماس ما در نرم افزار تلگرام:

+۹۸ ۹۳۳۷۸۴۳۱۲۱ 

 

 کانال تلگرام‌  @maghalecomputer

 

 توجه: اگر کارت بانکی شما رمز دوم ندارد، در خرید الکترونیکی به مشکل برخورد کردید و یا به هر دلیلی تمایل به پرداخت الکترونیکی ندارید با ما تماس بگیرید تا راههای دیگری برای پرداخت به شما پیشنهاد کنیم.

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پروژه درس سیستم اطلاعات مدیریت MIS

پروژه درس سیستم اطلاعات مدیریت MIS

سلام

به درخواست دوستان عزیز امروز یک پروژه درس سیستم اطلاعات مدیریت MIS قرار داده ایم. در متن این توضیحات از نوشتن نام پروژه MIS صرفنظر کرده ایم که موتور جستجوی گوگل قادر به سرچ آن نباشد و دوستان به راحتی بتوانند به عنوان پروژه درسی ارائه دهند. فقط در لینک زیر توضیحات این پروژه سیستم اطلاعات مدیریت قرار دارد تا دوستان قبل از خرید بتوانند توضیحات پروژه MIS را مطالعه و  در صورت رضایت خرید کنند. بعد از اینکه توضیحات را مطالعه نمودید از همین صفحه پروژه را خریداری نمایید. و چون نام این پروژه MIS در موضوع و متن این صفحه نیامده است در گوگل نیز غیر قابل جستجو می باشد.

 از طریق لینک زیر توضیحات پروژه را مطالعه کنید

http://s8.picofile.com/file/8283826450/majorproject.zip.html

 

با خرید این پروژه از لینک زیر ۱۰ درصد تخفیف بر روی محصول اعمال گردیده است

لینک دانلود

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

شبیه سازی یک تقویت کننده سه طبقه و همچنین یک تقویت کننده توان کلاس AB و بدست اوردن مشخصات هریک با نرم افزار hspice به همراه گزارش کامل word

شبیه سازی یک تقویت کننده سه طبقه و همچنین یک تقویت کننده توان کلاس AB و بدست اوردن مشخصات هریک با نرم افزار hspice به همراه گزارش کامل word

درابتدا هدف شبیه سازی یک تقویت کننده سه طبقه و بدست آوردن پاسخ فرکانسی و حالت گذرای مدار، بهره ولتاژ مدار، حداکثر سوئینگ ولتاژ خروجی و نیز فرکانس قطع و حاشیه فاز مدار می باشد. اولین قدم برای شبیه سازی تهیه نت لیست مدار می باشد که درفایل وورد گزارش هر یک با نمودار های آن آورده شده است

همه شبیه سازی های و مراحل طراحی ذکر شده است .

 

 

در قسمت بعدی  هدف شبیه سازی یک تقویت کننده توان کلاس AB و بدست آوردن پاسخ حالت گذرای مدار، توان مصرفی مدار و حداکثر جریان اتصال کوتاه آن می باشد. اولین قدم برای شبیه سازی تهیه نت لیست مدار می باشد.که پاسخ هر قسمت و نمودار های مربوطه در پیوست آورده شده است .

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

فیلم آموزش روش DANP (دنپ) به همراه پیاده سازی در اکسل

فیلم آموزش روش DANP (دنپ) به همراه پیاده سازی در اکسل

روش DANP ترکیبی از روش دیمتل و ANP است که با استفاده از ماتریس ارتباطات کلی دیمتل (ماتریس T) سوپر ماتریس ANP را تشکیل داده و وزن نهایی معیارها و زیرمعیارها را محاسبه می کند. در این فیلم به صورت کامل روش DANP توضیح داده شده و توسط یک مثال در نرم افزار اکسل پیاده سازی می شود. 

فهرست مطالب آموزش ویدیو:

ایجاد ماتریس اولیه دیمتل

محاسبه نرخ پایایی (قابلیت اطمینان) روش DANP

محاسبه ماتریس ارتباطا کل (T) در اکسل

تشکیل نمودارهای تاثیرگذاری و تاثیر پذیری 

تشکیل سوپر ماتریس اولیه

موزون نمودن سوپر ماتریس

به توان رساندن سوپر ماتریس در اکسل و دستیابی به ماتریس حددار

 

 

مدت آموزش: ۴۵ دقیقه

 

قسمتی از آموزش در ویدیوی زیر آورده شده است 

 

 

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»