گزارش کار آموزی در کارخانه نقشینه صنایع چوب

گزارش کار آموزی در کارخانه نقشینه صنایع چوب

۵۰ صفحه word |فونت tahoma سايز ۱۲| قابل اجرا در آفيس ۲۰۰۷ و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از تحقيق

چوب به دو شكل بيرون مي آيـد يـكي صاف و ديـگري شكل دار منحنـي 

كه در تصاوير آن را نشان داده ام . اين چوب منحني شكل فقط دو وجه رو و زيرش را صاف مي كند . صاف كردن كنارة آن بر عهدة فرز هاست توضيح دستگاه فرز در فصل بعدي آورده شده است .

اين فرز ها به اين ترتيب كار مي كنند كه ابتدا قالب بريده شده را روي چوبي كه قبلا زير و رويش صاف شده و مي خواهيم با قالب منحني شكل مورد نظر  كناره هايش را در بياوريم درون دستگاه قرار مي دهيم اين كار را هم اكنون در كارخانه با استفاده از دستگاه شيپر shaper  هم انجام مي دهند، فقط تفاوت آن با دستگاه قبلي اين است كه قالب زير چوبي كه روي آن كار مي كنيم گذاشته مي شود و نه روي آن و با فشار دادن پدال جك ها روي چوب محكم مي شوند و چوب شكل داده مي شود اين دستگاه بسيار دقيق تر و با سرعت بيشتري از دستگاه قبلي است .

پس از اين قسمت مي رسيم به قسمت آماده سازي قطعات براي مونتاژ . در اين مرحله چوب ها را توسط سه روش اتصال به هم وصل مي كنند . اين سه روش عبارتند از :

۱ ) كام و زبانه    2 ) با كمك چوب دوبل و سوراخ هاي ايجاد شده توسط دستگاه هاي سوراخ كن يا انواع دريل ها .

۳ ) اتصالات شياري

در فصل بعدي توضيحات كاملي راجع به چگونگي طرز كار ماشين كام كن داده شده است . اين ماشين و نيز ماشين زبانه زن ( كه مكمل دستگاه كام زن است ) قطعات را براي مونتاژ به روش اتصال كام و زبانه آماده مي كنند.

 

به كمك انواع دريل ها سوراخ هايي در سطح قطعه ايجاد مي كنند . دريل هاي قبلي قادر بودند دو سـوراخ را همـزمان در قطـعه ايجاد كننـد و مـا مي توانستيم صفحة آن را با جلو و عقب بردن و چپ و راست كردن تنظيم كنيم و حتي مي توان براي آن دامنة خاصي در نظر گرفت ( منظور از دامنه فاصلة بين سوراخ هاست )

اما سوراخ كن هاي جديد براي كار هاي صفحه اي بسيار كارآمد تر از سوراخ كن هاي قبلي است . از اين ها براي كار هاي صفحه اي بسيار استفاده مي شود . سر هاي مته مي تواند صاف و يا زاويه دار باشد و توسط فشار پدال ، جك ها چوب را محكم مي گيرند تا عمل سوراخ كردن با دقت و سرعت هر چه بيشتر انجام شود .

اتصالات شياري بيـشتر براي مـحصولات صـفحه اي مـورد استفاده قرار مي گيرند .   

محصولات صفحه اي در همين طبقة اول كارخانه توسط چسب چوب و گيرة پيچ دستي مونتاژ مي شود و در قسمت راست كارگاه ذخيره مي شود .  

در طبقة دوم كارگاه محصولات با فرمهاي غير صفحه ا ي قرار دارند و نيز آن محصولاتي كه نياز به خم دارند . در قسمت انتهايي اين طبقه خم كاري چوب ها انجام مي شود به اين ترتيب كه چوب ها با ضخامت كم و به تعداد خاصي مثلا در اينجا هشت عدد از يك طرف چسب چوب مي زنند و بين قالب هاي چوبي ( كه با كيسه روي آنها پوشانده شده تا چسب چوب قالب را خراب نكند و به قالب نچسبد ) گذاشته و توسط جك ها آنها را محكم مي كنند سپس اين هشت چوب كه همه داراي يك انحناي خاص و يكسان هستند به هم مي چسبند توسط چسب چوب و گيره ي پيچ دستي .

 ضخامت چوبي كه در قالب گذاشته مي شود و ميزان خمش آن مورد محاسبه قرار گرفته است مثلا براي يك ضخامت يكسان هر چه تعداد چوب بيشتر باشد استحكامش بيشتر مي شود يعني تعداد بيشتر چوب نازك از تعداد كمتر چوب كلفت مستحكم تر و مقاوم تر در برابر تنش هاي وارده است و پس از آن قطعات آماده هر محصول را توسط چسب چوب و گيره و پيچ دستي به هم وصل مي كنند .

به عنوان نمونه قطعات صـندلي رز كه يـكي از مـحصولات اين شـركت مي باشد در يك قفسه قرار دارند و براي توليد هر صندلي با چسب و گيره قطعات را به هم وصل مي كنند .

صندلي رز :

اين صندلي از سال ۱۳۸۰ در كارخانه توليد مي شود و مراحل توليد آن به شرح زير است :

ابتدا چوب ها توسط اره فلكه و رنده در ابعاد مورد نظر بريده مي شوند سپس قطعات توسط رنده صاف مي شود و از اين جا آن قطعاتي كه چهار وجه صاف دارند به قسمت آماده سازي براي مونتاژ انتقال مي يابند و آن قطعاتي هم كه دو وجه صاف دارند و دو وجه منحني به قسمت فرز كاري منتقل مي شوند و انحناي آن ها توسط قالب درست مي شود و آن ها هم به قسمت آماده سازي براي مونتاژ منتقل مي شوند .

اتصالات صندلي رز از نوع سوراخ و چوب دوبل است پس آن ها را سوراخ مي كنند و در بعضي از سوراخ ها چوب دوبل كار مي گذارند .

پشتي صندلي حالتي خم دارد پس آن را در انتهاي طبقة دوم خم مي دهند . پشتي اين صندلي از سه عدد چوب به ضخامت يك سانتي متر كه به يك اندازه خم شده اند تشـكيل شـده . اين سه تخـته چوب خـم را بـه هـم مي چسبانند تا پشتي به ضخامت سه سانتي متر حاصل شود .

هم اكنون قطعات حاضر كه همه در قفسة خاص خود قرار دارند را به يكديگر مي چسبانند با كمك چسب چوب و گيره و پيچ دستي .

فصل دوم :

ارزيابي بخش هاي آموخته شده :

استحصال چوب :

چوب حاصل قطع درختان بالغ جنگل و بريدن تنة آنها به صـورت قطـعات قابل حمل و نقل به نام گرده بينه است . گرده بينه ها را با استفاده از كاميون هاي سنگين به كارخانة چوب بري حمل مي كنند . در كارخانة چوب بري ابتدا گرده بينه را پوست مي كنند ، سپس با استفاده از ارة گرد يا اره فلكه هاي سنـگين گرده بينه ها را مي بـرنـد و به چوب هاي تـجارتي تـبديل مي كنند . اين فرآيند را استحصال چوب مي نامند . گرده بينه هايي كه آماده سازي شده اند ( پوست آن ها كنده شده است ) و براي استحصال آماده شده اند چوب گرد ناميده شده اند . استحصال گرده بينه به سه روش انجام مي شود :

۱ ) برش راسته يا پي در پي

۲ ) برش مماسي

۳ ) برش شعاعي يا ربعي

چوب را بايد به شيوه اي اقتصادي و با حداقل دور ريز استحصال كرد . چند عامل در انتخاب روش استحصال تاثير دارند .

اين عامل ها عبارتند از :

الف ) درجة الوار مورد نياز

ب ) كيفيت و اندازة گرده بينه اي كه بايد استحصال شود .

ج ) نياز هاي بازار

د ) آثار هم كشيدگي و خشكاندن بعضي از چوب ها . 

 

برش راسته يا پي در پي ( تخته كشي ) :

روشي براي تبديل گرده بينه به الوار است كه در آن يك رشته برش موازي روي گرده بينه انجام مي شود بدون آن كه در خلال عمليات اره كشي گرده بينه را برگردانند و از اين رو به آن رو كنند . اين ساده ترين و به صرفه ترين روش براي استحصال الوار سبك و چوب هايي است كه به آساني خشك مي شوند .

عيب اين روش آن است كه تخته هاي استحصال شده در هنگام خشك شدن گرايش به اعوجاج شديد دارند . علت بروز اين پديد آن است كه در همة تخته هاي استحصال شده به اين روش برون چوب در امتداد طول دو نر چوب است و بيشتر از درون چوب هم كشيده مي شود زيرا رطوبت بيشتري دارد . اين روش براي گرده بينه هاي گره دار يا داراي عيوب ديگر نيز مناسب نيست .

برش مماسي :

فرآيند بريدن گرده بينه به صورتي است كه عرض الوار هاي حاصل همواره بر حـلقه هاي رشـد مـماس باشنـد در اين روش هـر بار گرده بينه را بر مي دارند تا برش هاي مماسي را انجام دهند . چوب استحصال شده به اين روش نقش هاي زيبايي دارد و به ويژه براي كارهاي فرنگي سازي مناسب است .

تخته هايي كه به اين روش استحصال شده اند در هنگام ميخكوبي به آساني نمي شكافند و معمولا سريع تر خشك مي شوند اما هم كشيدگي عرضي آنها در حين خشكاندن بيشتر است .

 

برش شعاعي يا ربعي :

روش بريدن چوب به ترتيبي است كه عرض تخته هاي حاصل از آن در جهت كلي اشعة چوب باشد در اين روش بايستي بار ها گرده بينه را برگرداند . تخته هايي كه به صورت كاملا شعاعي بريده شده اند نقش هاي تزئيني اشعة مياني چوب را نشان مي دهند .

تخته هاي شعـاعي در هنـگام خـشك شدن از عـرض كمـتر هم كشيده مي شوند چون هم كشيدگي اين نوع چوب در امتداد عرض كمتر است براي ساختن بدنة رنده از آن استفاده مي كنند .  

اندازه هاي تجاري و قابل عرضة الوار :

چوب گرد يا چـوب استحصال نيافته را صرفا به هر شكل و اندازه اي برش نمي دهند . شكل ها و اندازه هاي تجارتي خاصي وجود دارد كه چوب را بايد بر اساس آن ها استحصال كرد .

در ادامة مطلب اصطلاحات مورد استفاده براي توصيف و شناسائي اندازه هاي تجارتي مختلف را شرح مي دهيم .

تراورس : گرده بينه اي است كه با اره كردن برون چوب آن را تقريبا چهار تراش كرده اند تا براي استحصال كامل آماده شود .

مقطع تير بايد دست كم ۱۱۵ ميليمتر در ۱۰۰ ميليمتر باشد . از تير به همين صورت و بدون فـرآوري بيشتر براي انـجام كارهاي سنگين ساختماني نيز مي توان استفاده كرد .

در شركت نقشينه پس از آنكه مقدار زيادي چوب خريده شد آن هايي را كه گره دار بوده و يا از داخل مشكلي داشته و نمي توانسته اند آن را به قطعات كوچكتر تبديل كرده و محصول مستحكم بسازند براي ساختن ستون ساختمان به شركت هاي ساختمان سازي مي دهند . 

 

نيم تراورس : نيمة تراورسي است كه در امتداد طول بريده شده باشد . از نيم تراورس عمدتا در كارهاي ساختماني استفاده مي شود اما ما توان باز هم آن را بريد و به اندازه هاي تجارتي تبديل كرد .

الوار : تراورس يا نيم تراورسي است كه آن را كاملا چهار تراش و براي تبديل به روكش ( به روش برش زني ) آماده كرده باشند . ابعاد الوار از ۱۰۰ ميليمتر در ۳۰۰ ميليمتر كمتر نيست .

 

تختة الواري : چوبي كه ضخامت آن بين ۵۰ تا ۱۵۰ ميليمتر و پهناي آن دسته كم ۳۰۰ ميليمتر باشد . معمولا براي حمل بار در سطوح پهن مثلا در داربست ها به كار مي رود . از تختة الواري براي تقويت تيرچه هاي عريض و آويز هاي سقف نيز استفاده مي كنند .

 

تختة كم پهنا : چوبي است كه ضخامت آن بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليمتر و عرض آن بين ۱۰۰ و ۲۰۰ ميليمتر در تغيير است . تختة كم پهنا را معمولا از نرم چوب ها استحصال مي كنند . از اين نوع چوب براي نگه داري پوشش بام و سقف استفاده مي كنند .

 

تخته : چوبي است كه ضخامت آن از ۵۰ ميليمتر كمتر است و پهناي آن ۱۰۰ ميليمتر يا بيشتر است .

 

نعل : چوبي است كه ضخامت آن بين ۵۰ و ۱۰۰ ميليمتر و پهناي آن بين ۵۰ و ۱۱۵ ميليمتر در تغيير است .

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

71 + = 81