تحقیق درباره مدیریت کیفیت فراگیر

تحقیق درباره مدیریت کیفیت فراگیر

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:۱۲۶

بخشی از متن

مطالعات و پژوهشهای انجام شده در ارتباط با علل موفقیت بسیاری از شرکتها در صحنه رقابت نشان دهنده این نکته می باشد که فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت این سازمانها است. با توجه به نتایج این تحقیقات شناخت نقاط قوت و ضعف فرهنگ سازمانی شرکتها گاهی مهم ضروری در ارزیابی توان رقابتی آنان در صحنه رقابت اقتصادی می باشد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناخت فرهنگ سازمانی و تعیین نقاط ضعف و قوت و ارتباط آن با توسعه ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر می باشد.

با توجه به اهمیت و شناخت فرهنگ سازمانی حاکم بر شرکتها و توجه سازمانها به کیفیت، تحقیق حاضر به منظور پاسخ گویی به نوع فرهنگ سازمانی و همچنین ارتباط بین ابعاد فرهنگ سازمانی حاکم و توسعه ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر صورت گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

فهرست مطالب

صفحه

فصل اول: کلیات و طرح تحقیق

۱-۱ مقدمه

۲-۱ بیان موضوع و اهمیت آن

مقدمه

بخش اول: مدیریت کیفیت فراگیر

۱-۱-۲ مفهوم کیفیت

۲-۱-۲ ابعاد  کیفیت در بخش خصوصی

۳-۱-۲ ابعاد کیفیت در بخش دولتی

۴-۱-۲ هماهنگی ساختاری

۵-۱-۲ مفهوم فراگیر

۶-۱-۲ مدیریت کیفیت فراگیر

۷-۱-۲ ویژگی های مدیریت کیفیت فراگیر

۸-۱-۲ پیشینه TQM

۹-۱-۲ تعاریف TQM

۱۰-۱-۲ اصول اساسی درمدیریت  TQM

۱۱-۱-۲ ابزارهای مدیریت کیفیت فراگیر

۱۲-۱-۲ مفروضات TQM

۱۳-۱-۲  اصول تغییر سازمانی در TQM

۱۴-۱-۲ انواع مداخلات سازمانی موردنظر در TQM

۱۵-۱-۲ فرآیند های رفتاری در TQM

۲-۲-  بخش دوم: فرهنگ سازمانی

۱-۲-۲ فرهنگ

۲-۲-۲ ویژگی ها و کارکرد های اصلی فرهنگ

۳-۲-۲ فرهنگ سازمانی

تعریف فرهنگ

۴-۲-۲ اهمیت تأثیر فرهنگ سازمانی در عملکرد سازمانها

۵-۲-۲ فرهنگ قوی

۶-۲-۲ نقش مدیران درایجاد تغییر و تحکیم فرهنگ سازمانی

۷-۲-۲ لایه ها و سطوح فرهنگ سازمانی

۸-۲-۲ نظریه دوبعدی فرهنگ سازمانی( استانلی دیویس)

۹-۲-۲ انواع فرهنگ سازمانی

۱۰-۲-۲ مدیریت فرهنگ سازمانی

۱۱-۲-۲  تغییر فرهنگ سازمانی

۱۲-۲-۲ فرآیند تغییر

۱۳-۲-۲ شرایط مساعد برای تغییر فرهنگ

۱۴-۲-۲ نظریه پردازان مدیریت کیفیت فراگیر

بخش سوم: فرهنگ سازمانی، TQM

۳-۲- فرهنگ سازمانی و TQM

۱-۳-۲ ابعاد TQM

۲-۳-۲ ابعاد فرهنگ

۳-۳-۲ فرهنگ کیفیت

۴-۳-۲ جمع بندی بحث نظری

 منابع

 

 

 

۵

۷

۹

 

۱۰

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۷

۱۸

۲۰

۲۵

۲۷

۳۵

۳۸

۴۰

۴۱

۴۷

 

۵۲

۵۳

۵۳

۵۴

۵۵

۵۷

۵۸

۶۰

۶۳

۶۴

۶۴

۶۵

۶۶

۶۸

۶۹

 

۷۰

۷۳

۷۴

۷۶

۷۸

۸۵

 

 

 

 

 

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

60 − 53 =