تحقیق حقوق بشر – ۳۴ ص وورد

تحقیق حقوق بشر – ۳۴ ص وورد

تحقیق حقوق بشر – ۳۴ ص وورد

تحقیق حقوق بشر – ۳۴ ص وورد

تحقیق حقوق بشر – ۳۴ ص وورد

تحقیق حقوق بشر – ۳۴ ص وورد

مقدمه

حقوق بشر هنجارهايي اخلاقي و قانوني براي حمايت همه ي انسان ها در همه جاي دنيا در برابر سوء رفتارهاي سياسي، قانوني و اجتماعي هستند. حق آزادي دين ، حق متهم براي برخورداري از محاكمه ي عادلانه و حق مشاركت سياسي نمونه هايي از حقوق بشر هستند. اين حقوق در سطوح بين المللي در اخلاقيات و قانون موجوداند. مخاطب اين حقوق دولت ها هستند، كه موظف اند به آنها پايبند باشند و ارتقايشان بخشند. مرجع مكتوب عمده ي اين حقوق، اعلاميه ي جهاني حقوق بشر (سازمان ملل متحد، ۱۹۴۸b) و اسناد و معاهده هاي پر شمار پيامد آن است.

فلسفه ي حقوق بشر به پرسش هاي مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجيه حقوق بشر مي پردازد. اغلب پشتيباني محكمي كه از حقوق بشر مي شود (مثلا اينكه جهانشمول اند، و اينكه اين حقوق به عنوان هنجارهايي اخلاقي، بي نياز از تصويب قانوني اند) ترديدهايي شكاكانه بر مي انگيزند. تأمل بر اين ترديدها و پاسخ هايي كه مي توان به آنها داد، زيرشاخه اي از فلسفه ي سياسي را تشكيل داده كه ادبيات گسترده اي را در بر مي گيرد.

تحقیق حقوق بشر – ۳۴ ص وورد

 

تحقیق حقوق بشر – ۳۴ ص وورد

 

۱- ايده ي كلي حقوق بشر

اعلاميه ي جهاني حقوق بشر (۱۹۴۸, UDHR  Universal Declaration of Human Rights)، بيش از دو دوجين حق بشري مشخص را شامل مي شود كه كشورها موظف اند آنها را رعايت و صيانت كنند. مي توانيم اين حقوق را به شش گروه اصلي يا بيشتر تقسيم كنيم: حقوق امنيت، كه مردم را در برابر جرائمي مانند قتل، كشتار، شكنجه، و تجاوز حمايت مي كنند؛ حقوق سياسي، كه از آزادي مشاركت سياسي از طرقي مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأي گيري و احراز سمت هاي دولتي صيانت مي كنند؛ حقوق دادرسي ي عادلانه، كه مردم را در برابر سوء رفتارهاي قانوني مانند حبس بدون محاكمه، محاكمه ي غير علني، و مجازات بيش از حد حمايت مي كنند؛ حقوق برابري، كه حق شهروندي برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعيض را تضمين مي كنند؛ و حقوق رفاه يا (اقتصادي و اجتماعي) ، كه مستلزم فراهم نمودن امكان آموزش براي همه ي كودكان و حمايت مردم در برابر فقر شديد و گرسنگي اند. خانوادهي ديگري از حقوق را هم كه مي توان ذكر كرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدي درج شده است. حقوق گروه ها به معناي صيانت از گروه هاي قومي در برابر نسل كشي و غصب سرزمين ها و منابع آنهاست. مي توان ايده ي كلي حقوق بشر را با ذكر برخي ويژگي هاي مشخصه ي اين حقوق تشريح كرد. به اين ترتيب اين پرسش كه چه حقوقي در توصيف عام اين مفهوم مي گنجد، و نه در زمره ي حقوقي خاص، پاسخ داده مي شود. ممكن است دو نفر ايده ي كلي مشتركي از حقوق بشر داشته باشند و در عين حال بر سر اينكه آيا يك حق مشخص از جمله ي حقوق بشر است يا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

تحقیق حقوق بشر – ۳۴ ص وورد

 

تحقیق حقوق بشر – ۳۴ ص وورد

تحقیق حقوق بشر – ۳۴ ص وورد

تحقیق حقوق بشر – ۳۴ ص وورد

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود مقاله ی اخلاق از دیدگاه روسو ولتر بصورت word

دانلود مقاله ی اخلاق از دیدگاه روسو ولتر بصورت word

روسو و ولتر در زمينه فلسفه اخلاق نظريه هاي متفاوتي دارند. روسو معتقد است که انسان طبيعتا خوب است و براساس حالت طبيعي، بدي کردن او غيرممکن است. ولتر به اين نظر روسو اعتقادي ندارد و نظر مي دهد که انسان طبيعتا خوب نيست و براي آن که انسان موجودي خوب شود بايد ساختار اخلاق را به گونه اي درآورد که انسان را موجودي اجتماعي کند آن گونه که بتواند از منافعش بگذرد.

روسو در کتابي به نام قرارداد اجتماعي از منافع ويژه اي که…

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

تحقیق ابعاد جرم‌انگاري در حيطه حقوق شهروندي – ۲۷ ص وورد

تحقیق ابعاد جرم‌انگاري در حيطه حقوق شهروندي – ۲۷ ص وورد

تحقیق ابعاد جرم‌انگاري در حيطه حقوق شهروندي – ۲۷ ص وورد

تحقیق ابعاد جرم‌انگاري در حيطه حقوق شهروندي – ۲۷ ص وورد

تحقیق ابعاد جرم‌انگاري در حيطه حقوق شهروندي – ۲۷ ص وورد

تحقیق ابعاد جرم‌انگاري در حيطه حقوق شهروندي – ۲۷ ص وورد

تحقیق ابعاد جرم‌انگاري در حيطه حقوق شهروندي – ۲۷ ص وورد

در اين مجال تلاش مي‌شود به ابعاد جرم‌انگاري در حيطه حقوق شهروندي پرداخته شود. در اين راستا در ابتدا مي‌بايست مفهوم، ضوابط و مباني جرم‌انگاري در اين حوزه تحليل و تبيين گردد. بدين منظور لازم است مفاهيم آزادي كه عبارتست از مفاهيم مثبت و منفي كه منجر به جرم‌انگاري حداكثري و حداقلي مي‌شوند، روشن گرديده و سپس اصول، ضوابط و مباني جرم‌انگاري به‌طور كلي و در حيطه حقوق شهروندي بررسي شوند. پس از روشن شدن مفهوم جرم‌انگاري و اصول و ضوابط آن در حيطه حقوق شهروندي، در مبحث دوم به پيامدها و آثار جرم‌انگاري اشاره مي‌شود كه در خصوص اين موضوع، فوايد جرم‌انگاري در زمينه حقوق شهروندي از سويي و تورم كيفري و آثار منفي آن از سوي ديگر قابل بحث و مداقه مي‌باشد.

 

تحقیق ابعاد جرم‌انگاري در حيطه حقوق شهروندي – ۲۷ ص وورد

تحقیق ابعاد جرم‌انگاري در حيطه حقوق شهروندي – ۲۷ ص وورد

مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مباني جرم‌انگاري

اساساً يكي از مهم‌ترين وظايف دولت‌ها، حمايت و تضمين حقوق و آزادي‌هاي انسان و حقوق شهروندي مي‌باشد، و يكي از مهم‌ترين سازوكارها براي تضمين اين حقوق و آزادي‌ها، استفاده از ابزار كيفري با جرم‌انگاري رفتارهاي تهديدكننده آنها و مجازات ناقضان اين حقوق است.[۱] با اين حال در دهه‌هاي اخير ملاحظه مي‌شود كه فيلسوفان حقوق كيفري در خصوص معيارهاي جرم‌انگاري به اين نكته كليدي توجه كرده‌اند كه هرگونه جرم‌انگاري محدوديتي است فراروي آزادي. از همين رو همه اصولي كه با استناد به آنها مي‌توان به جرم‌انگاري مبادرت ورزيد را «اصول محدود كننده‌ آزادي» ناميده‌اند. با اين حال در باره جرم‌انگاري نقض آزادي‌ها كمتر بحث مستقلي صورت گرفته است.[۲]

بنابراين ملاحظه مي‌شود كه جرم‌انگاري در خصوص حقوق شهروندي كه جهت حمايت كيفري از حقوق و آزادي‌هاي شهروندي است، از سوي ديگر خود به نوعي محدود كننده يك سري از آزادي‌ها مي‌باشد و نوعي پارادوكس در اين خصوص مشاهده مي‌شود.

تناقض‌نما بودن مداخله فعال و ايجابي حقوق كيفري براي حمايت از حقوق شهروندي و آزادي‌هاي عمومي بر پيچيدگي بحث افزوده است. از آن رو كه هرگونه جرم‌انگاري، خود جدا از كيفري كه بر ارتكاب جرم مترتب مي‌شود، سلب آزادي افراد و ممنوع كردن اعمالي است كه پيش از جرم‌انگاري داخل در محدوده آزادي رفتاري بوده است و رفتاري مجاز تلقي مي‌شده است. از همين رو بيشتر نويسندگان در باره جرم‌انگاري، اصل موضوعه‌اي را به نفع «آزادي» پذيرفته‌اند. بر پايه اين اصل هرگاه قانون‌گذار ميان تحميل يك وظيفه قانوني به شهروندان يا آزاد گذاشتن آنها مخير باشد، با فرض برابري ساير شرايط، بايد افراد را براي اتخاذ تصميم شخصي آزاد گذاشت.

تحقیق ابعاد جرم‌انگاري در حيطه حقوق شهروندي – ۲۷ ص وورد

تحقیق ابعاد جرم‌انگاري در حيطه حقوق شهروندي – ۲۷ ص وورد

[۱] – ناتري، شمس؛ ابراهيم، محمد و سايرين، ويژگي‌هاي جرم‌انگاري در پرتو اسناد و موازين حقوق بشر، فصلنامه راهبرد، سال بيستم، شماره ۵۸، بهار ۱۳۹۰، ص ۲۶۸٫

[۲] –  نوبهار، پيشين، ص ۱۰۲٫

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

تحقیق قاعده لاضرر – ۳۰ ص وورد

تحقیق قاعده لاضرر – ۳۰ ص وورد

تحقیق قاعده لاضرر – ۳۰ ص وورد

تحقیق قاعده لاضرر – ۳۰ ص وورد

تحقیق قاعده لاضرر – ۳۰ ص وورد

تحقیق قاعده لاضرر – ۳۰ ص وورد

تحقیق قاعده لاضرر – ۳۰ ص وورد

فهرست مطالب

مقدمه :

فصل اول : بررسي و  تفسير قاعده لاضرر

گفتار اول : مدارك قاعده لاضرر

متن حديث لاضرر

گفتار دوم : معاني قاعده لاضرر

مفاد حقوقي روايت

نقد و بررسي نظرات مربوط به معناي قاعده لاضرر

گفتار سوم : شرح اشكالاتي كه بر قاعده لاضرر وارد شده

فصل دوم : تنبيهات قاعده لاضرر

گفتار اول : دفع ضرر از خود با اضرار به غير

گفتار دوم : تحمل ضرر غير

گفتار سوم : تعارض ضررين بر يك نفر

گفتار چهارم : تعارض ضررين نسبت به دو نفر

گفتار پنجم : تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسليط

گفتار ششم : اضرار به غير در اثر اكراه

گفتار هفتم : آيا قاعده لاضرر شامل امور عدمي هم مي‌شود

گفتار هشتم : رابطه خيارات با قاعده لاضرر

گفتار نهم : رابطه قاعده لاضرر باشفعه

گفتار دهم : منع سوء استفاده از حق و قاعده لاضرر

گفتار يازدهم : موارد كاربرد قاعده لاضرر در قانون مدني

 

 

 

 

 

مقدمه

از جمله قواعدي كه در تعديل يا تكميل نصوص شرعي كاربرد مؤثر دارد و احكام فرعي فراواني از آن متفرع شده است قاعده لاضرر يا قاعده نفي ضرر است . با آنكه نصوص شرعي متعددي به عنوان مدرك قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون ترديد قبح ضرر و حسن جلوگيري از آن و در نتيجه نهي از ضرر از احكامي است كه عقل صرفنظر از متون شرعي يا ادله نقلي به آن حكم مي‌كند و از مستقلات عقليه است به عبارت ديگر اين قاعده از قواعد كلي مبتني بر انصاف است .

اهميت قاعده مذكور به حدي است كه بسياري از فقها از گذشته دور و نزديك در تاليفات و تقريرات خود رساله مستقلي را به آن اختصاص داده‌اند .

مرحوم علامه بزرگوار شيخ مرتضي انصاري از جمله فقهاي بزرگي است كه رساله مخصوصي درباره قاعده لاضرر تنظيم نموده اين رساله در آخر كتاب مكاسب ايشان به چاپ رسيده است و اين در حالي است كه مرحوم شيخ در ذيل قاعده اشتغال در آخر فوائدالاصول نيز قاعده لاضرر را مورد بحث قرار داده است . همچنين مرحوم علامه ملا احمد نراقي در كتاب عوائد الايام و نيز محقق بزرگوار شيخ شريعت اصفهاني در خصوص اين قاعده تحقيق كرده‌اند

در زمان معاصر امام خميني مدظله در اين باب تحقيقي به عمل آورده‌اند كه در ضمن چند رساله ديگر تحت عنوان الرسائل در سال ۱۳۸۴ ه ـ ق در قم به چاپ رسيده است .

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

تحقیق مشروعیت – ۲۹ ص وورد

تحقیق مشروعیت – ۲۹ ص وورد

تحقیق مشروعیت – ۲۹ ص وورد

تحقیق مشروعیت – ۲۹ ص وورد

تحقیق مشروعیت – ۲۹ ص وورد

تحقیق مشروعیت – ۲۹ ص وورد

تحقیق مشروعیت – ۲۹ ص وورد

(مشروعيت ) يكي از قديمي ترين و اساسي ترين مباحث نظام سياسي است كه از يونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوي متفكراني همچون سيسرو ، آگوستين قديس ، توماس آكويناس ، فارابي ، ابن رشد ، غزالي ، ماوردي ، ابن سينا و ساير شخصيت هاي مشرق و مغرب زمين مورد توجه قرارگرفته و با تقسيم حكومت به آريستوكراسي ، دموكراسي ، موناركي ، جمهوري و مانند اين ها به بحث ازمصاديق حكومت هاي مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حكومت ، دولت و يا نظام سياسي براي حدوث و بقاي خود ناچار به بازشناسي مباني مشروعيت نظام سياسي خويش است تا با پشتيباني از مباني بتواند در امور عمومي و اجتماعي مردم تصرف كند و حق فرمانروايي را از آن خود قرار دهد ؛ زيرا در زمينه ي مشروعيت سياسي ، مهمترين پرسش هاي ذيل پاسخ داده مي شود و حق حاكميت از آن حاكم و لزوم اطاعت از سوي مردم را توجيه مي نمايد . اين كه مشروعيت به چه معناست و در كدام يك ازحوزه هاي علوم سياسي مورد بحث قرار مي گيرد ؟و نيز منبع و منشا مشروعيت در نظام هاي سياسي چيست و چه رابطه اي ميان مشروعيت با مقبوليت و كارآمدي برقرار است ؟ آيا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حكومت ، منشا مشروعيت و مقبوليت آن مي‌گردد و در تثبيت حق حاكميت توان مند است ؟ آيا مشروعيت مبتني بر سنت ، مقبوليت آفرين است و آيا توافقات عقلايي و قراردادهاي اجتماعي مشروعيت سازند و آيا ويژگي هاي رهبران فرزانه مي تواند منشا مشروعيت قرار گيرد ؟ و ده ها پرسش ديگر .

تحقیق مشروعیت – ۲۹ ص وورد

تحقیق مشروعیت – ۲۹ ص وورد

مشروعيت با دو ركن مهم از نظام هاي حكومتي سروكار دارد ، نخست با ركن حاكم و اين كه چرا و به چه دليل توده ي مردم بايد از فرمان ها و دستورهاي حاكم اطاعت كنند و بر چه اساسي بايد فلان حاكم ، حكمراني نمايد و دوم ، ركن نظام حكومتي و اين كه چرا براي نمونه حكومت دموكراسي ، ليبراليستي ، نخبه گرايي ، اشراف سالاري و مانند اين ها بايد تحقق يابند و اصلاً ملاك مشروعيت حكومت ها چيست ؟ ايا حكومت زورمدارانه و استبدادي ، مشروعيت دارد يا تنها مشروعيت نوع حكومت از طريق رضايت و اراده ي عموم مردم و يا از ناحيه ي انطباق آن با اراده و فرامين حق تعالي تحقق پذير است ؟

مشروعيت در حوزه ي انديشه ي سياسي ، از بحران مفهومي و كاربردي ايمن نيست و بر اين اساس پاره اي از نويسندگان با نيافتن خاست گاه آن ، به برداشت هاي متفاوتي دست يافتند و با خلط ميان معناي لغوي و اصطلاحي و نيز آميختگي ميان مشروعيت هنجاري و غير هنجاري و همچنين مشروعيت ايدئولوژيكي و ساختاري و شخصي ، به تذبذب و اعوجاج فكري گرفتار شدند.

قانوني بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونيت همراه با رضايت مردم ، برخورداري از ويژگي هاي اخلاقي ، توجيه عقلي اعمال قدرت حاكم ، حقانيت تام ، مقبوليت و اراده ي عمومي يا اكثريت توده ي مردم ، مطابقت با آموزه‌هاي ديني و..  نمونه هايي از تعاريف ارائه شده از اين واژه مي باشد .

  1-تعاريف مشروعيت

تحقیق مشروعیت – ۲۹ ص وورد

تحقیق مشروعیت – ۲۹ ص وورد

اينك به پاره اي از تعاريف در زمينه ي مشروعيت اشاره مي شود :

۱ ـ مشروعيت عبارت است از توجيه عقلاني ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غير عقلاني باشد ، مستند به سنت جاري (Traditional) يا محبوبيت حاكم ( فره ايزدي يا (Charisma خواهد بود .۱

۲ ـ مشروعيت يعني توجيه عقلي ( اعمال قدرت حاكم ) و اين كه حاكم براي اعمال قدرت خود چه مجوزي دارد و مردم چه توجيه عقلي را براي اطاعت از حاكم ارايه مي كنند . مشروعيت ، متضمن توانايي نظام سياسي در ايجاد و حفظ اين اعتقادات است كه نهادهاي سياسي موجود ، مناسب ترين نهادها براي جامعه هستد . مشروعيت ارتباط نزديكي با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداري دارد .[۱]

تحقیق مشروعیت – ۲۹ ص وورد

تحقیق مشروعیت – ۲۹ ص وورد

۱-لاريجاني ، محمد جواد ، نقد دين داري و مدرنيسم ، انتشارات اطلاعات ۱۳۷۲ ، ص۵۱

[۱] بشريه ، حسين ، اندروونيسنت ـ نظريه هاي دولت ، ص ۶۸ ـ ۶۷

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت مديريت شهري در جهان – ۵۰ اسلاید

پاورپوینت مديريت شهري در جهان – ۵۰ اسلاید

پاورپوینت مديريت شهري  در جهان – ۵۰ اسلاید

پاورپوینت مديريت شهري  در جهان – ۵۰ اسلاید

پاورپوینت مديريت شهري  در جهان – ۵۰ اسلاید

پاورپوینت مديريت شهري  در جهان – ۵۰ اسلاید

  اطلاع از ساير کشورها براي اين است که يا ايده بگيريم و اقدامات جديدي انجام دهيم و يا ناآگاهانه اقدامي را شروع نکنيم و اشتباهات آن ها را تکرار نکنيم.لزوما به معناي تقليد نمي باشد.

 

پاورپوینت مديريت شهري  در جهان – ۵۰ اسلاید

 

پاورپوینت مديريت شهري  در جهان – ۵۰ اسلاید

 

   بيشترين مطالعات در مورد ساير کشورها توسط کشورهاي پيشرفته صورت مي گيرد. حتي روي کشورهاي در حال توسعه مطالعات گسترده انجام مي دهند تا از تجربيات آنها استفاده کنند.

پاورپوینت مديريت شهري  در جهان – ۵۰ اسلاید

 

پاورپوینت مديريت شهري  در جهان – ۵۰ اسلاید

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود حل المسائل آنالیز اقتصاد مهندسی نیونان Donald Newnan

دانلود حل المسائل آنالیز اقتصاد مهندسی نیونان Donald Newnan

دانلود حل المسائل کتاب آنالیز اقتصاد مهندسی نیونان Donald Newnan

 

تعداد صفحات : ۴۲۰ + ۵۶۷

زبان : لاتین

فرمت : PDF

ویرایش: نهم و دهم

عنوان لاتین : Engineering Economic Analysis

نویسندگان : Donald Newnan, Ted Eschenbach -Jerome P. Lavelle

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

تحقیق صلح و جعاله – ۲۱ ص وورد

تحقیق صلح و جعاله – ۲۱ ص وورد

تحقیق صلح و جعاله – ۲۱ ص وورد

تحقیق صلح و جعاله – ۲۱ ص وورد

تحقیق صلح و جعاله – ۲۱ ص وورد

تحقیق صلح و جعاله – ۲۱ ص وورد

بديل هاى مناسب براى عقود بانكى

با بهره گيرى از ديدگاه هاى فقهى امام خمينى(ره) و قانون اساسى

سيد حسين ميرمعزى

قانون عمليات بانكى بدون ربا كه از سال ۱۳۶۳ شمسى به اجرا درآمد، تاكنون با مشكلاتى مواجه بوده است.مشكلات در طول اين سال ها به وسيله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است كه در يك نگاه كلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسيم كرد:

۱٫ مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا، ۲٫ مشكلات ناشى از آيين نامه هاى اجرايى، ۳٫ مشكلات ناشى از كيفيت اجراى قانون وآيين نامه هاى اجرايى، در اين مقاله، مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهيلات وتخصيص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ايران پيشنهاد مى‏گردد.

اعطاى تسهيلات بانكى به متقاضيان درقانون عمليات بانكى بدون ربا ازطريق ده عقد شرعى صورت مى‏گيرد كه عبارتند از :

قرض الحسنه، مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسكن، سرمايه هاى ثابت مانند ماشين آلات وتاسيسات، سرمايه در گردش، مثل مواد اوليه و ابزاركار)، اجاره به شرط تمليك، سلف و جعاله.((۳۱۷))هم چنين بانك ها مى‏توانند درامور و يا طرح‏هاى توليدى و عمرانى به طور مستقيم سرمايه گذارى كنند.

تحقیق صلح و جعاله – ۲۱ ص وورد

 

تحقیق صلح و جعاله – ۲۱ ص وورد

 

مشكلات اعطاى تسهيلات بانكى‏ الف ) تعدد عقود تعدد عقود از اين جهت كه راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهيلات، پيش روى بانك ها قرار مى‏دهد، يك‏مزيت است، ولى از جهت ديگر مشكل آفرين است، زيرا ((به دليل تعددانواع تسهيلات، به ناچار مقررات متعددى نيز وضع‏شده است. درواقع‏براى هريك‏از انواع‏تسهيلات اعتبارى ضوابط‏ى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرايط تسهيلات اعتبارى نظير مدت، مبلغ، سود و… تدوين شده است كه مجموعه‏آنها، مقررات مربوط به‏آن نوع‏از تسهيلات اعتبارى را تشكيل مى‏دهد. در نتيجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهيلات اعتبارى، زيادتى وپيچيدگى خاصى به مقررات مى‏دهدكه اجراى آنها را با مشكلات مواجه مى‏سازد، درحالى كه اگر يكى از انواع تسهيلات اعتبارى مى‏توانست كاربردوسيع‏داشته باشد، نيازى به استفاده از سايرانواع‏تسهيلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.))((۳۱۸)) زيادتى و پيچيدگى مقررات بانكى آثار زير رابه همراه دارد:

۱٫ از سرعت عملكرد بانك ها مى‏كاهد، ۲٫هزينه ءعملكرد بانك ها را افزايش مى‏دهد، ۳٫ آموزش كارمندان بانك را مشكل مى‏كند، ۴٫ تفهيم قانون عمليات بانكى و مقررات مربوط به آن را به متقاضيان تسهيلات مشكل مى‏نمايد.

تحقیق صلح و جعاله – ۲۱ ص وورد

 

تحقیق صلح و جعاله – ۲۱ ص وورد

 

بديهى است اگر بتوانيم يك يا دو عقد را بيابيم كه درهمه بخش هاى توليدى،بازرگانى و خدمات داراى كاربرد وسيعى باشد، از اين مشكلات رهايى‏مى‏يابيم. ما در ادامه اين مقاله اثبات خواهيم كرد كه‏عقد صلح جعاله داراى چنين كاربردوسيعى هستند و مى‏توان عمليات بانكى را براساس اين دو عقد انجام‏داد.

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود فایل فلش گوشی xiaomi.eu-multi-HM8 با ورژن V11.0.1.0 با لینک مستقیم

دانلود فایل فلش گوشی xiaomi.eu-multi-HM8 با ورژن V11.0.1.0 با لینک مستقیم

موضوع:

دانلود فایل فلش گوشی xiaomi.eu-multi-HM8 با ورژن V11.0.1.0 با لینک مستقیم

 

V11.0.1.0.QCNCNXM_v11-10

 

میتوانید فایل  این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

با تشکر

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»