ريزپهنه بندي شهر تهران (جايكا)

ريزپهنه بندي شهر تهران (جايكا)

ریزپهنه بندی شهر تهران (جایکا) (فایل ورد و قابل ویرایش، بدون هیچگونه محدودیتی)

“قابل استفاده به عنوان رفرنس و استفاده اطلاعات در پایان نامه”

تنها فصل دوم نقشه ها اسکن شده و بصورت فایل پی دی اف قرار داده شده است.

گزارش پروژه ريز پهنه‌بندي لرزه‌اي تهران بزرگ در برگيرنده نتيجه مطالعاتي است كه در فاصله زماني فروردين ۱۳۷۸ تا شهريور ۱۳۷۹ توسط مركز مطالعات زلزله و زيست محيطي تهران بزرگ و گروه مطالعاتي ژاپني (متشكل از مشاوران بين‌المللي پاسيفيك  و شركت اُيو) تحت قرار داد آژانس همكاريهاي بين‌المللي ژاپن (جايكا) در تهران به‌انجام رسيد.

درگزارش نهايي شرايط اجتماعي و فيزيكي گستره مورد مطالعه توصيف گرديده و تحليل خسارت ناشي از زلزله بر اساس توان بالقوه زلزله‌هاي بزرگ نيز انجام شده است. توصيه‌هاي لازم براي پيشگيري و مديريت بحران ناشي از زلزله نيز ارائه گرديده است. گروه مطالعاتي، سامانه داده‌هاي جغرافيايي (GIS) جامع را به عنوان پشتيبان تحليل داده‌ها و ارائه نتايج آنها تشكيل داد به طوري كه علاقمندان به تحليل‌هاي شهري، ساختار تفصيلي مديريت بحران و مطالعات و برنامه ريزي تهران بزرگ بتوانند به آساني اين داده‌ها را مورد بهره‌برداري قراردهند.

مطالعه ريز پهنه‌بندي لرزه‌اي گستره تهران بزرگ با موفقيت به اهداف خود مبني بر برآورد مستدل خسارتي كه ممكن است در اثر رويداد زلزله سناريو پيش‌آيد، دست يافت. بيشترين خسارت، كه براساس مدل گسل ري برآورد شده است در حقيقت به لحاظ ماهيت و بزرگا، شديدترين در نوع خود خواهد بود كه منجر به تخريب حدود ۵۰۰,۰۰۰ ساختمان يا ۵۵ درصد كل ساختمانها و تلفات تقريباً ۴۰۰,۰۰۰ نفر خواهد شد. اگر خسارت، عملاً در مقياس ياد شده روي دهد، ضرر و زيان احتمالي اقتصادي، به طور مستقيم يا غير مستقيم، هزينه‌اي تقريباً معادل با كل توليد ناخالص ملي را در بر خواهد داشت.

مي‌توان با اطمينان اظهار نمود كه اين مطالعه توجيه مستدلي است براي اهميت و ضرورت اجراي اقدامات مناسب پيشگيري و مديريت بحران در شهر تهران كه بسياري از فعاليت‌هاي ملي در آن متمركز است.

اصولاً پيشگيري و مديريت  بحران شهري از مهمترين تعهدات اجرايي شهرداريها محسوب مي‌شود. بدين منظور طرح پيشگيري و مديريت  بحران ناشي از زلزله بايد با ابتكار و پيشگامي شهرداري تهران تهيه و به اجرا درآيد.

جاي دارد از مساعي همه جانبه جناب آقاي مهندس ابوالقاسم آشوري كه با حمايت‌هاي بي‌دريغ خود موجبات اجراي اين پروژه را فراهم آوردند و همچنين از اهتمام جناب آقاي مهندس قاسم تقي‌زاده خامسي (معاونان وقت فني و عمراني شهرداري تهران) براي تداوم كار پروژه در زمان مسئوليتشان قدرداني نمايد.

فهرست مطالب

فصل ۱-  مقدمه

تشكيلات سازمان

 فصل ۲-  ايجاد پايگاه داده‌هاي جغرافيايي

 • ايجاد پايگاه داده‌هاي جغرافيايي براي مديريت بحران ناشي از زلزله
  • مقدمه
  • هدف از ايجاد پايگاه داده‌هاي جغرافيايي
  • طراحي پايگاه داده‌هاي جغرافيايي
  • گردآوري و وارد كردن داده‌ها (رقمي كردن داده‌ها)
  • واحد تحليل داده‌ها
  • تحليل داده‌ها
  • بررسي تفصيلي آسيب‌پذيري
  • انجام مطالعه آزمايشي
  • توصيه‌هايي براي كاهش اثر بحران ناشي از زلزله
 • شرايط طبيعي و اجتماعي موجود در گستره مورد مطالعه
  • توپوگرافي
  • زمين‌شناسي
  • گسل‌ها
  • آبهاي زيرزميني
  • لرزه‌خيزي
  • كاربري موجود زمين
  • جمعيت
  • ساختمانها
  • تاسيسات شهري
  • شريانهاي حياتي
  • شبكه راهها
  • پلها

تاسيسات خطرناك

 فصل ۳-  تحليل زلزله

 • كليات
 • طبقه بندي زمين
  • داده‌هاي مورد استفاده براي طبقه بندي زمين
  • سنگ بستر لرزه‌اي
  • مدل زمين
  • خواص خاك مدل زمين
 • سناريوي زلزله
  • زلزله سناريو
  • مدل گسل زلزله
 • روشهاي تحليل
  • بازسازي موجريخت لرزه‌اي در سنگ بستر مهندسي
  • تقويت امواج زمين زير سطحي
 • محاسبه جنبش زمين در اثر زلزله
  • بيشينه شتاب زمين

شدت زلزله

فصل ۴-  برآورد آسيب‌هاي ناشي از زلزله

 • ساختمانهاي مسكوني
  • روش برآورد آسيب‌هاي وارده
  • تنظيم پايگاه داده‌هاي موجود
  • برآورد آسيب‌هاي وارده
 • تلفات انساني
  • روش برآورد تلفات انساني
  • برآورد تلفات
  • اعتبار برآورد تلفات
 • پلها
  • روش برآورد آسيب‌هاي وارده
  • تنظيم پايگاه داده‌ها
  • برآورد آسيب‌هاي وارده
 • ساير
  • بناهاي عمومي عمده
  • شريانهاي حياتي
  • تاسيسات خطرناك
  • روانگرايي
  • پايداري شيب‌ها

فصل ۵-  ارزيابي خطر پذيري هريك از مناطق براي خطر زلزله

 • روش ارزيابي
 • ارزيابي مناطق براساس هريك از مدل‌هاي گسل زلزله
  • مدل گسل ري
  • مدل گسل شمال تهران
  • مدل شناور

نتيجه ارزيابي خطر پذيري

 فصل ۶-  انجام مطالعه آزمايشي

 • توصيف محدوده مطالعه آزمايشي
  • گزينش محدوده مطالعه آزمايشي
  • جزئيات محدوده مطالعه آزمايشي
  • بررسي تفصيلي وضعيت ساختمانها
  • بررسي وضعيت آمادگي محدوده مطالعه آزمايشي در برابر بحران ناشي از زلزله
  • نكاتي در مورد پيشگيري بحران ناشي از زلزله در محدوده مطالعه آزمايشي

فصل ۷-  توصيه‌هايي براي تدوين طرح تفصيلي پيشگيري و مديريت بحران شهري

 • مقدمه
  • بررسي مجدد آسيب‌هاي ناشي از زلزله در شهر تهران
  • خلاصه راهكارهاي اصولي و نتيجه گيري
 • توصيه براي اقدامات قانوني
  • تاريخچه مقررات قانوني براي حوادث طبيعي در ايران
  • كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي
  • وزارت كشور: سازمان مجري مديريت بلاياي طبيعي
  • نكاتي در مورد اقدامات قانوني
  • توصيه براي ارتقاي اقدامات قانوني
 • توصيه براي ساختار سازماني
  • ساختار سازماني موجود براي سياست گذاري بلاياي طبيعي: كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي
  • نكاتي در مورد ساختار سازماني موجود
 • توصيه براي اقدامات مالي
  • بودجه اختصاص يافته براي بازسازي آسيب‌هاي ناشي از بلاياي طبيعي
  • اقدامات مالي اضافي
 • توصيه براي طرح تفصيلي پيشگيري و مديريت بحران شهري
  • روند گذشته مطالعات و فعاليت‌هاي مرتبط در ايران
  • مقوله‌هاي مورد نياز طرح تفصيلي پيشگيري و مديريت بحران شهري
  • مقوله‌هاي مورد نياز در ايجاد سياست و اهداف
  • برآورد خسارت و نقشه خطر (ريز‌پهنه‌بندي لرزه‌اي)
  • تدوين طرحهاي پيشگيري
  • تدوين طرحهاي عمليات اضطراري
  • طرح نوسازي و بازسازي

توصيه براي تدوين طرحها و برنامه‌‌هاي اجرايي

 فصل ۸-  توصيه براي طراحي سازه‌اي

 • اقدامات اصلاحي براي آئين‌نامه‌هاي ساختماني و سازه‌ها (اقدامات بلند مدت)
  • مقدمه
  • توصيه براي آئين نامه طراحي ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله
  • توصيه براي بهبود جزئيات ضعيف سازه‌اي
  • هم‌سنجي روش برآورد لرزه‌اي
 • پيشنهاد اقدامات فوري
  • تخريب و نوسازي و يا مقاوم سازي
  • بهسازي لرزه‌اي و تقويت لرزه‌اي

 فصل ۹-  توصيه براي وارسي‌هاي تفصيلي و بررسي فعاليت لرزه‌اي

 

فهرست شكل‌ها و جدول‌ها

شكل ۱-۱-۱    گستره مورد مطالعه

شكل ۱-۲-۱    گردش كار كلي مطالعه

شكل ۱-۲-۲    گردش كار گام به گام مطالعه

شكل ۱-۳-۱    تشكيلات سازماني مطالعه

شكل ۲-۱-۱    ساختار پايگاه‌داده‌‌هاي جغرافيايي مطالعه

جدول ۲-۱      داده‌هاي گردآوري شده براي ايجاد پايگاه داده‌ها (۱)

جدول ۲-۱      داده‌هاي گردآوري شده براي ايجاد پايگاه داده‌ها (۲)

جدول ۲-۱      داده‌هاي گردآوري شده براي ايجاد پايگاه داده‌ها (۳)

شكل ۲-۱-۲    حوزه‌هاي آماري

شكل ۲-۲-۱    توپوگرافي

شكل ۲-۲-۲    ضريب زاويه شيب

شكل ۲-۲-۳    زمين شناسي

شكل ۲-۲-۴    مقطع كلي رسوبات آبرفتي در تهران

جدول ۲-۲-۱   سطح آب زيرزميني در هر واحد توپوگرافي

جدول ۲-۲-۲   قابليت انتقال هر واحد زمين‌شناختي

شكل ۲-۲-۵    آبهاي زيرزميني

جدول ۲-۲-۳   نمونه‌اي از كاتالوگ زلزله

جدول ۲-۲-۴   فهرست زلزله‌هاي نزديك تهران

جدول ۲-۲-۵   تعداد زلزله‌‌ها (در شعاع ۱۰۰ كيلومتري تهران، از ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸)

جدول ۲-۲-۶   فهرست زلزله‌ها (۴ > mb در ۱۰۰ كيلومتري تهران، از ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸)

شكل ۲-۲-۶    پراكندگي رومركز زلزله‌ها (زلزله‌هاي تاريخي ]از ۱۱۳ تا ۱۳۷۳ [)

شكل ۲-۲-۷    پراكندگي رومركز زلزله‌ها (از ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸)

شكل ۲-۲-۸    كاربري زمين

جدول ۲-۲-۷   مناطق ساخته شده

جدول ۲-۲-۸   جمعيت و پراكندگي تراكم بر اساس مناطق شهري

جدول ۲-۲-۹   فهرست حوزه‌هاي آماري (بيش از ۶۰۰ نفر در هكتار)

شكل ۲-۲-۹    پراكندگي جمعيت

شكل ۲-۲-۱۰  تراكم جمعيت

جدول ۲-۲-۱۰ پراكندگي ساختمان‌ها براساس سازه (واحد مسكوني)

شكل ۲-۲-۱۱  پراكندگي ساختمان‌ها (واحد مسكوني)

شكل ۲-۲-۱۲  پراكندگي ساختمان‌ها براساس نوع سازه (فولادي) ] واحد مسكوني[

شكل ۲-۲-۱۳  پراكندگي ساختمان‌ها براساس نوع سازه (بتن مسلح) ] واحد مسكوني[

شكل ۲-۲-۱۴  پراكندگي ساختمان‌ها براساس نوع سازه (ساير انواع) ] واحد مسكوني[

جدول ۲-۲-۱۱ جزئيات سازه‌اي ساير انواع

جدول ۲-۲-۱۲ پراكندگي ساختمان‌ها براساس تعداد طبقات (واحد مسكوني)

شكل ۲-۲-۱۵  پراكندگي ساختمان براساس تعداد طبقات (۱ تا ۳ طبقه) ] واحد مسكوني[

شكل ۲-۲-۱۶   پراكندگي ساختمان برمبناي تعداد طبقات (۴ تا ۱۵ طبقه) ] واحد مسكوني[

شكل ۲-۲-۱۷  پراكندگي ساختمان برمبناي تعداد طبقات (بيش از ۱۵ طبقه) ] واحد مسكوني[

جدلو ۲-۲-۱۳  پراكندگي عمر ساختمانها

شكل ۲-۲-۱۸  پراكندگي ساختمانها بر مبناي سال ساخت (قبل از ۱۳۴۵) ] واحد مسكوني[

شكل ۲-۲-۱۹  پراكندگي ساختمانها بر مبناي سال ساخت (از ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۴) ] واحد مسكوني[

شكل ۲-۲-۲۰  پراكندگي ساختمانها بر مبناي سال ساخت (از ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷) ] واحد مسكوني[

شكل ۲-۲-۲۱  پراكندگي ساختمانها بر مبناي سال ساخت (بعد از ۱۳۶۷) ] واحد مسكوني[

جدول ۲-۲-۱۴ پراكندگي تاسيسات براساس مناطق شهري

شكل ۲-۲-۲۲  نقشه مكاني ايستگاههاي آتش‌نشاني

شكل ۲-۲-۲۳  نقشه مكاني مراكز نيروي انتظامي

شكل ۲-۲-۲۴  نقشه مكاني ايستگاههاي راهنمايي و رانندگي

شكل ۲-۲-۲۵  نقشه مكاني بيمارستانها

شكل ۲-۲-۲۶   نقشه مكاني تاسيسات دولتي

شكل ۲-۲-۲۷  نقشه مكاني مدارس ابتدايي

شكل ۲-۲-۲۸  نقشه مكاني مدارس راهنمايي

شكل ۲-۲-۲۹  نقشه مكاني دبيرستانها

شكل ۲-۲-۳۰  نقشه مكاني مراكز آموزش عالي

شكل ۲-۲-۳۱  نقشه مكاني پاركها و فضاهاي باز عمومي

جدول ۲-۲-۱۵ داده‌هاي گردآوري شده از سازمانهاي مربوط به شريانهاي حياتي

شكل ۲-۲-۳۲  شبكه آبرساني

شكل ۲-۲-۳۴  شبكه تامين نيروي برق

شكل ۲-۲-۳۵  شبكه مخابرات

شكل ۲-۲-۳۶   طول گذرها بر مبناي سطح (گذرهاي به عرض ۳ متر و ۶ متر)

جدول ۲-۲-۱۶ تعداد پلهاي موجود در تهران (گردآوري شده براي مطالعه)

شكل ۲-۲-۳۷  مكان پل‌ها

شكل ۲-۲-۳۸  نقشه مكاني تاسيسات خطرناك

شكل ۳-۱-۱    نمودار گردشي تحليل زلزله

شكل ۳-۲-۱    نقشه مكاني گمانه‌ها

شكل ۳-۲-۲    نمودار خواص خاك (گمانه G13)

شكل ۳-۲-۳    نمودار خواص خاك (گمانه K13)

شكل ۳-۲-۴    نمودار خواص خاك (گمانه N13)

شكل ۳-۲-۵    مقطع زمين‌شناختي

جدول ۳-۲-۱   شرايط خاك، علايم و مقادير N براي مدل زمين

شكل ۳-۲-۶    لوگ زمين‌شناختي مدل

شكل ۳-۲-۷    زمين مدل براي تحليل لرزه‌اي

شكل ۳-۲-۸    رابطه بين ژرفا و چگالي تر خاك

جدول ۳-۲-۲   تراكم خاك اعمال شده در تحليل زلزله

شكل ۳-۲-۹    رابطه بين تعداد ضربه‌هاي آزمايش نفوذ استاندارد و سرعت موج برشي زمين

جذول ۳-۳-۱   زلزله‌هاي تاريخي تاثير گذار بر تهران

شكل ۳-۳-۱    پراكندگي زلزله‌هاي تاريخي اطراف تهران

شكل ۳-۳-۲    رابطه بين بزرگاي امواج سطحي (Ms)، بزرگاي امواج پيكري (mb) و بزرگاي گشتاوري ((Mw

شكل ۳-۳-۳    پراكندگي زلزله‌هاي سناريو

شكل ۳-۳-۴    زاويه لغزش برآورد شده گسل مشا و گسل جنوب ري

جدول ۳-۳-۲   پارامترهاي مدل گسل

شكل ۳-۴-۱    نمايش شماتيك روش تابع تجربي گرين (ايريكورا، كامااِ، ۱۹۹۲)

جدول ۳-۴-۱   پارامترهاي روش تابع گرين

شكل ۳-۴-۲    موجريخت رويداد كوچك

شكل ۳-۴-۳    موجريخت باز سازي شده

شكل ۳-۴-۴    رابطه بين شتاب و فاصله از گسل

جدول ۳-۴-۲   نمونه مدل زمين براي تحليل پاسخ (مدل زمين شماره ۷)

شكل ۳-۴-۵    رابطه بين نسبت ميرايي و سرعت موج برشي

شكل ۳-۴-۶    تابع تقويت امواج در حوزه فركانس (۱)

شكل ۳-۴-۷    تابع تقويت امواج در حوزه فركانس (۲)

شكل ۳-۵-۱    رابطه بين بيشينه شتاب زمين و شدت زلزله

شكل ۳-۵-۲    پراكندگي بيشينه شتاب زمين ـ مدل گسل ري

شكل ۳-۵-۳    پراكندگي بيشينه شتاب زمين ـ مدل گسل شمال تهران

شكل ۳-۵-۴    پراكندگي بيشينه شتاب زمين ـ مدل گسل مشا

شكل ۳-۵-۵    پراكندگي بيشينه شتاب زمين ـ مدل شناور

شكل ۳-۵-۶    پراكندگي شدت زلزله ـ مدل گسل ري

شكل ۳-۵-۷    پراكندگي شدت زلزله ـ مدل گسل شمال تهران

شكل ۳-۵-۸    پراكندگي شدت زلزله ـ مدل گسل مشا

شكل ۳-۵-۹    پراكندگي شدت زلزله ـ مدل شناور

شكل ۴-۱-۱    نمودار گردشي برآورد آسيب‌هاي ساختمانهاي مسكوني

شكل ۴-۱-۲    تعداد ساختمانهاي مسكوني بر اساس نوع سازه و سال ساخت

شكل ۴-۱-۳    نسبت آسيب‌هاي وارده به ساختمانهاي مسكوني در هنگام زلزله منجيل (۱۳۶۹)

شكل ۴-۱-۴    مقايسه نسبت آسيب‌هاي ساختمانهاي مسكوني در ايالات متحده امريكا، تركيه و ايران

شكل ۴-۱-۵    تابع آسيب‌پذيري ساختمانهاي مسكوني به كار رفته در مطالعه

شكل ۴-۱-۶    مقايسه تابع‌هاي آسيب‌هاي ساختمانهاي مسكوني و آسيب‌هاي وارده در ايران

شكل ۴-۱-۷    نمودار گردشي ايجاد پايگاه ‌داده‌هاي واحدهاي مسكوني

جدول ۴-۱-۱   نمونه فرم‌هاي تطبيق داده‌ها براي پايگاه داده‌هاي واحدهاي مسكوني

جدول ۴-۱-۲   تعداد ساختمانها در هر منطقه شهري براساس نوع سازه

شكل ۴-۱-۸    تعداد ساختمانها در هر منطقه شهري براساس نوع سازه

شكل ۴-۱-۹    پراكندگي ساختمان براساس نوع سازه – تعداد كل

شكل ۴-۱-۱۰  پراكندگي ساختمان براساس نوع سازه – فولادي

شكل ۴-۱-۱۱  پراكندگي ساختمان براساس نوع سازه – آجري و فولادي

شكل ۴-۱-۱۲  پراكندگي ساختمان براساس نوع سازه – بتن مسلح (نوع صفر)

شكل ۴-۱-۱۳  پراكندگي ساختمانهاي ضعيف

جدول ۴-۱-۳   خسارات وارده به ساختمانهاي مسكوني براساس منطقه شهري

شكل ۴-۱-۱۴  خسارات وارده به ساختمانهاي مسكوني براساس منطقه شهري

شكل ۴-۱-۱۵  پراكندگي تعداد ساختمانهاي به شدت آسيب ديده و يا فروريخته – مدل گسل ري

شكل ۴-۱-۱۶  پراكندگي تعداد ساختمانهاي به شدت آسيب ديده و يا فروريخته – مدل گسل شمال تهران

شكل ۴-۱-۱۷  پراكندگي تعداد ساختمانهاي به شدت آسيب ديده و يا فروريخته – مدل گسل مشا

شكل ۴-۱-۱۸  پراكندگي تعداد ساختمانهاي به شدت آسيب ديده و يا فروريخته – مدل شناور

شكل ۴-۱-۱۹ پراكندگي نسبت آسيب‌هاي ساختماني به شدت آسيب ديده و يا فروريخته – مدل گسل ري

شكل ۴-۱-۲۰ پراكندگي نسبت آسيب‌هاي ساختماني به شدت آسيب ديده و يا فروريخته – مدل گسل شمال تهران

شكل ۴-۱-۲۱ پراكندگي نسبت آسيب‌هاي ساختماني به شدت آسيب ديده و يا فروريخته – مدل گسل مشا

شكل ۴-۱-۲۲ پراكندگي نسبت آسيب‌هاي ساختماني به شدت آسيب ديده و يا فروريخته – مدل شناور

شكل ۴-۲-۱   نمودار گردشي برآورد تلفات انساني

شكل ۴-۲-۲   نمودار برآورد تلفات انساني

جدول ۴-۲-۱  نسبت تلفات زلزله در ايران

شكل ۴-۲-۳   نسبت تلفات زلزله در ايران

شكل ۴-۲-۴   نسبت تعداد تلفات زلزله روز هنگام به شب هنگام

شكل ۴-۲-۵   مقايسه نسبت تلفات زلزله‌هاي ايران و تابع‌هاي تلفات

شكل ۴-۲-۶   نسبت تلفات در سازه‌هاي مهندسي ساز

شكل ۴-۲-۷   تابع تلفات براساس نوع امداد رساني

شكل ۴-۲-۸   تابع تلفات براساس نوع سازه ساختمانها (۱)

شكل ۴-۲-۹   تابع تلفات براساس نوع سازه ساختمانها (۲)

جدول ۴-۲-۲  پارامترهاي M4D , M3 و M5 (1)

جدول ۴-۲-۳  پارامترهاي M4D , M3 و M5 (2)

جدول ۴-۲-۴  تعداد تلفات براساس منطقه شهري ـ مدل گسل ري

جدول ۴-۲-۵  تعداد تلفات براساس منطقه شهري ـ مدل گسل شمال تهران

جدول ۴-۲-۶  تعداد تلفات براساس منطقه شهري ـ مدل گسل مشا

جدول ۴-۲-۷  تعداد تلفات براساس منطقه شهري ـ مدل شناور

شكل ۴-۲-۱۰ پراكندگي تعداد تلفات براساس منطقه شهري ـ مدل گسل ري

شكل ۴-۲-۱۱ پراكندگي تعداد تلفات براساس منطقه شهري ـ مدل گسل شمال تهران

شكل ۴-۲-۱۲ پراكندگي تعداد تلفات براساس منطقه شهري ـ مدل گسل مشا

شكل ۴-۲-۱۳ پراكندگي تعداد تلفات براساس منطقه شهري ـ مدل شناور

شكل ۴-۲-۱۴ پراكندگي تعداد تلفات ـ مدل گسل ري، شب هنگام، بدون امداد رساني

شكل ۴-۲-۱۵ پراكندگي تعداد تلفات ـ مدل گسل ري، شب هنگام، امداد رساني كامل

شكل ۴-۲-۱۶  پراكندگي تعداد تلفات ـ مدل گسل شمال تهران، شب هنگام، بدون امداد رساني

شكل ۴-۲-۱۷ پراكندگي تعداد تلفات ـ مدل گسل شمال تهران، شب هنگام، امداد رساني كامل

شكل ۴-۲-۱۸ پراكندگي نسبت تلفات ـ مدل گسل ري، شب هنگام، بدون امداد رساني

شكل ۴-۲-۱۹ پراكندگي نسبت تلفات ـ مدل گسل ري، شب هنگام، امداد رساني كامل

شكل ۴-۲-۲۰ پراكندگي نسبت تلفات ـ مدل گسل شمال تهران، شب هنگام، بدون امداد رساني

شكل ۴-۲-۲۱ پراكندگي نسبت تلفات ـ مدل گسل شمال تهران، شب هنگام، امداد رساني كامل

شكل ۴-۲-۲۲ رابطه بين تعداد كل تلفات و آمار كل خسارات ساختماني (افزوده شده به كُبرن و اسپنس، ۱۹۹۲)

شكل ۴-۳-۱   نمودار گردشي برآورد آسيب‌هاي وارده به پلها

جدول ۴-۳-۱  تعداد و نوع پلها در تحليل آسيب‌هاي وارده

جذول ۴-۳-۲  نتايج تحليل آسيب‌هاي وارده به پلها

شكل ۴-۳-۲   آسيب‌هاي وارده به پلها ـ مدل گسل ري

شكل ۴-۳-۳   آسيب‌هاي وارده به پلها ـ مدل گسل شمال تهران

شكل ۴-۳-۴   آسيب‌هاي وارده به پلها ـ مدل گسل مشا

شكل ۴-۳-۳   آسيب‌هاي وارده به پلها ـ مدل شناور

جدول ۴-۴-۱  سازه ساختمانهاي تاسيسات دولتي براساس منطقه شهري

جدول ۴-۴-۲  سازه ساختمانهاي نيروي انتظامي براساس منطقه شهري

جدول ۴-۴-۳  سازه ساختمانهاي راهنمايي و رانندگي براساس منطقه شهري

جدول ۴-۴-۴  سازه ساختمانهاي آتش‌نشاني براساس منطقه شهري

جدول ۴-۴-۵  سازه ساختمانهاي بيمارستانها براساس منطقه شهري

جدول ۴-۴-۶  سازه ساختمانهاي مدارس ابتدايي براساس منطقه شهري

جدول ۴-۴-۷  سازه ساختمانهاي مدارس راهنمايي براساس منطقه شهري

جدول ۴-۴-۸  سازه ساختمانهاي دبيرستانها براساس منطقه شهري

جدول ۴-۴-۹  سازه ساختمانهاي مراكز آموزش عالي براساس منطقه شهري

جدول ۴-۴-۱۰ تعداد تاسيسات آسيب ديده و نسبت آسيب‌هاي وارده ـ مدل گسل ري

جدول ۴-۴-۱۱ تعداد تاسيسات آسيب ديده و نسبت آسيب‌هاي وارده ـ مدل گسل شمال تهران

جدول ۴-۴-۱۲ تعداد تاسيسات آسيب ديده و نسبت آسيب‌هاي وارده ـ مدل گسل مشا

جدول ۴-۴-۱۳ تعداد تاسيسات آسيب ديده و نسبت آسيب‌هاي وارده ـ مدل شناور

شكل ۴-۴-۱   آسيبهاي وارده و نسبت آسيب‌ها در تاسيسات عمومي عمده براساس منطقه شهري ـ مدل گسل ري

شكل ۴-۴-۲   پراكندگي نسبت آسيب‌هاي وارده به تاسيسات دولتي ـ مدل گسل ري

شكل ۴-۴-۳   پراكندگي نسبت آسيب‌هاي وارده به مراكز نيروي انتظامي ـ مدل گسل ري

شكل ۴-۴-۴   پراكندگي نسبت آسيب‌هاي وارده به مراكز راهنمايي و رانندگي ـ مدل گسل ري

شكل ۴-۴-۵   پراكندگي نسبت آسيب‌هاي وارده به اداره‌هاي ‌آتش نشاني ـ مدل گسل ري

شكل ۴-۴-۶   پراكندگي نسبت آسيب‌هاي وارده به بيمارستانها ـ مدل گسل ري

شكل ۴-۴-۷   پراكندگي نسبت آسيب‌هاي وارده به مدارس ـ مدل گسل ري

شكل ۴-۴-۸   نسبت آسيب‌هاي وارده به خطوط لوله آب براساس بيشينه شتاب زمين

شكل ۴-۴-۹   آسيب‌هاي وارده به شريانهاي حياتي براساس منطقه شهري ـ مدل گسل ري

شكل ۴-۴-۱۰ آسيب‌هاي وارده به شريانهاي حياتي براساس منطقه شهري ـ مدل گسل شمال تهران

شكل ۴-۴-۱۱ آسيب‌هاي وارده به شريانهاي حياتي براساس منطقه شهري ـ مدل گسل مشا

شكل ۴-۴-۱۲ آسيب‌هاي وارده به شريانهاي حياتي براساس منطقه شهري ـ مدل شناور

شكل ۴-۴-۱۳ پراكندگي آسيب‌هاي وارده به خطوط لوله آبرساني ـ مدل گسل ري

شكل ۴-۴-۱۴ پراكندگي آسيب‌هاي وارده به خطوط لوله گازرساني ـ مدل گسل ري

شكل ۴-۴-۱۵ پراكندگي آسيب‌هاي وارده به كابل‌هاي برق رساني ـ مدل گسل ري

شكل ۴-۴-۱۶  پراكندگي آسيب‌هاي وارده به كابل‌هاي مخابراتي ـ مدل گسل ري

جدول ۴-۴-۱۴ درجه آسيب پذيري آتش سوزي ناشي از تاسيسات خطرناك

شكل ۴-۴-۱۷ پراكندگي درجه آسيب‌پذيري آتش‌سوزي در تاسيسات خطرناك ـ مدل گسل ري

شكل ۴-۴-۱۸ نمودار گردشي تحليل روانگرايي

جدول ۴-۴-۱۵ پارامترهاي خاك براي تحليل روانگرايي

جدول ۴-۴-۱۶ خلاصه تحليل روانگرايي

شكل ۴-۴-۱۹ پراكندگي استعداد روانگرايي

شكل ۴-۴-۲۰ نمودار مراحل ارزيابي تخريب شيب

شكل ۴-۴-۲۱ تشخيص پايداري شيب

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

汉语听说教程-下册(جلد دوم)

汉语听说教程-下册(جلد دوم)

یه کتاب آموزشی خوب و کاربردی و کمیاب در ایران

این کتاب دو جلد هستش که هر جلد شامل ۱۲ تا درسه.مناسب سطوح hsk3.4هست و توسط دانشگاه زبان پکن یه چاپ رسیده.

قیمت نسخه اصلی:۳۳یوان

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

汉语听说教程-上册(جلد اول)

汉语听说教程-上册(جلد اول)

یه کتاب آموزشی خوب و کاربردی و کمیاب در ایران

این کتاب دو جلد هستش که هر جلد شامل ۱۲ تا درسه.مناسب سطوح hsk3.4هست و توسط دانشگاه زبان پکن یه چاپ رسیده.

قیمت نسخه اصلی:۳۳یوان

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

十万个为什么-医学

十万个为什么-医学

یه کتاب دایره المعارف کمیاب شامل صد هزار پرسش علمی پیرامون پزشکی

پرسش های کتاب در ۷ فصل طبقه بندی شده که شمال بدن انسان،پزشکی چینی،دفاع از بدن،درمان،بیماری ها و… میشه.تصاویر داخل کتاب رنگی و کیفیت بالا هستن.

قیمت نسخه چاپی:۳۸یوان

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

آموزش پیشرفته بورس بین املل

آموزش پیشرفته بورس بین املل

اموزش تمام نکته های اصولی بازار

آموزش نصب نرم افزار

آموزش کامل پلتفرم

مدیریت حد ضرر (Stop Loss)

آموزش باز کردن حساب واقعی 

نقش مدیریت ریسک صحیح در میزان موفقیت در این بازار

آموزش گذاشتن سفارش لحظه ایی و شرطی

آموزش مدیریت ریسک(Risk Management)

نحوه محاسبه حجم معامله

آموزش صفر تا صد تحلیل تکنیکال

آموزش انواع استراتژی های معاملاتی موفق دنیا

معرفی بروکر(شرکت های کارگزاری)معتبری که با ایران کار می کنند.

این بازار خیلی جذاب هستش
گردش مالی یک روز این بازار اینقدر وحشتناک بالا هست که باعث شده اولین و بزرگترین بازار مالی (شبکه گردش مالی بین ۴۵ بانک بزرگ ) باشه گردش یک روزش بیش از ۵ تریلیون دلار هستش
پس ایشالا ماشالا نذر کردن مرغ و گوسفند داخلش جواب نمیده
فقط و فقط اموزش تمرین و تجربه تجربه تجربه
پیروی از قواعد و تابعیت از اصول اولیه
هیجان رو از خودمون دور کنیم طمع طمع طمع بزاریم کنار
تنها چیزی که میتونه یه نفر رو ۱۱ سال در این بازار نگه داره و زندگیش رو بچرخونه اموزش تجربه و تبعیت از اصول روشش هست.

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»